Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2008 ]

1080184/426/0015/22.10.2008 Προπώληση εισιτηρίων θεαμάτων για λογαριασμό των διοργανωτών

(Προπώληση εισιτηρίων θεαμάτων για λογαριασμό των διοργανωτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1080184/426/0015/22.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Προπώληση εισιτηρίων θεαμάτων για λογαριασμό των διοργανωτών.


Με την από 11.6.2008 αίτησή σας και σε συνέχεια της από 28.3.2008 συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας (αλλοδαπή) παρέχει υπηρεσίες προς διοργανωτές θεαμάτων στο εξωτερικό τις οποίες προτίθεται να παράσχει και στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας και ειδικότερα:
α. Η εταιρεία σας θέτει στην διάθεση των διοργανωτών τη χρήση του ειδικού λογισμικού που έχει αναπτύξει και αναλαμβάνει την οργάνωση και εκτέλεση της προπώλησης των εισιτηρίων των διοργανωτών. Για το σκοπό αυτό θα συνεργάζεται με τρίτες επιχειρήσεις (σημεία προπώλησης), οι οποίες έχουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες προπώλησης εισιτηρίων σε ηλεκτρονική βάση.
β. Ο διοργανωτής κάνοντας χρήση του ειδικού λογισμικού που του προσφέρετε, εισάγει στο σύστημα τα δεδομένα για το θέαμα ή τα θεάματα που διοργανώνει (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό), διαχειρίζεται τα εισιτήρια, παρακολουθεί τις πωλήσεις από τα σημεία προπώλησης και λαμβάνει απολογισμό των πωλήσεων για τα θεάματά του.
γ. Εκδότης του εισιτηρίου είναι ο διοργανωτής, ο οποίος ευθύνεται για την απόδοση όλων των τελών και φόρων που τον επιβαρύνουν. Επίσης ευθύνεται απέναντι στον πελάτη/θεατή, για την παροχή των υπηρεσιών θεάματος. Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιονδήποτε λόγο του θεάματος ο θεατής επιστρέφει το εισιτήριο απευθείας στον διοργανωτή, ο οποίος το ακυρώνει στο ηλεκτρονικό σύστημα και του επιστρέφει το τίμημα του εισιτηρίου, φυλάσσοντας σε αρχείο τα ακυρωθέντα εισιτήρια. Επισημαίνεται δε ότι δεν παρέχεται στα σημεία προπώλησης η δυνατότητα ακύρωσης εισιτηρίου για οποιονδήποτε λόγο (χρήση λάθος χαρτιού κ.λπ.).
δ. Η εταιρεία σας και τα συνεργαζόμενα σημεία προπώλησης (τα οποία είναι συνδεδεμένα για το σκοπό αυτό με το σύστημα) εκτυπώνουν τα εισιτήρια διάφορων θεαμάτων και διάφορων διοργανωτών, τα παραδίδουν στον πελάτη/θεατή και εισπράττουν το αντίτιμο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία σας παραδίδει στον κάθε διοργανωτή τα χρήματα τόσο από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του που πραγματοποίησε η ίδια όσο και από τις πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τα διάφορα σημεία προπώλησης, τα οποία (χρήματα) της αποστέλλουν τα σημεία προπώλησης επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
ε. Η εταιρεία για τις υπηρεσίες της λαμβάνει, βάσει της έγγραφης συμφωνίας, μία αμοιβή η οποία συνίσταται σε ένα ποσοστό του τιμήματος του εισιτηρίου, εκδίδοντας για την είσπραξή της Τ.Π.Υ. Ομοίως και τα σημεία προπώλησης εκδίδουν Τ.Π.Υ προς την εταιρεία σας για την δικαιούμενη αμοιβή τους.
στ. Στην περίπτωση κράτησης εισιτηρίου από το τηλέφωνο ή από το διαδίκτυο ή/και την αποστολή του εισιτηρίου η εταιρεία ή τα σημεία προπώλησης δικαιούνται να ζητήσουν πρόσθετη αμοιβή απευθείας από τον πελάτη προς τον οποίο εκδίδουν ξεχωριστό φορολογικό στοιχείο.
Με βάση τα προαναφερόμενα ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) η περιγραφόμενη διαδικασία. Αναφορικά με το ερώτημά σας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.
2. Από τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ.3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι τα εισιτήρια θεαμάτων, που είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, μπορούν να εκδίδονται ως δίπτυχα ή τρίπτυχα, το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα εισιτήρια θεαμάτων εξαιρούνται της σήμανσης από φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988. Επίσης, τα εισιτήρια θεαμάτων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2003 περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων και κατά συνέπεια είτε εκδίδονται μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα εκδίδονται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1Β του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., δηλαδή με χαρακτηριστικά διάτρησης από την αρμόδια ΔΟΥ ή χωρίς χαρακτηριστικά διάτρησης (θεώρηση με ειδικό τρόπο) βάσει απόφασης του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 (παρ.2γ) του Κ.Β.Σ., μετά από αίτημα του επιτηδευματία και μόνο στις περιπτώσεις που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, καθώς και στις περιπτώσεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή. Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έκδοσης χωρίς διάτρηση αναγράφονται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα των εισιτηρίων.
4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (ΠΟΛ.1139/30.5.1994) είναι δυνατή η παράδοση εισιτηρίων σε τρίτους για να τα προπωλήσουν για λογαριασμό του επιχειρηματία - εκμεταλλευτή των θεαμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι πράκτορες πώλησης των εισιτηρίων οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., στο οποίο εκτός των άλλων πρέπει να αναγράφεται το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή τα παραληφθέντα και πωληθέντα εισιτήρια, η συνολική αξία αυτών και η δικαιούμενη επ’ αυτών προμήθεια.
5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Η εταιρεία σας και τα σημεία προπώλησης μπορούν να εκτυπώνουν και να παραδίδουν τα εισιτήρια θεαμάτων των διοργανωτών, χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό στο οποίο οι διοργανωτές έχουν εισάγει τα δεδομένα για το θέαμα ή τα θεάματα που διοργανώνουν, να κάνουν δηλαδή προπώληση των εισιτηρίων.
Για την αμοιβή τους υποχρεούνται να εκδίδουν Τ.Π.Υ στο οποίο εκτός των άλλων πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να αναγράφεται το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή τα παραληφθέντα και πωληθέντα εισιτήρια, η συνολική αξία αυτών και η δικαιούμενη επ’ αυτών προμήθεια/αμοιβή.
β) Στην περίπτωση κράτησης εισιτηρίου από το τηλέφωνο ή από το διαδίκτυο ή/και την αποστολή του εισιτηρίου, η εταιρεία ή τα σημεία προπώλησης μπορούν για την δικαιούμενη πρόσθετη αμοιβή να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών απευθείας προς τον πελάτη στον οποίο θα παραδίδουν ή θα αποστέλλουν ένα αντίτυπο αυτής, το δε αντίτυπο του εισιτηρίου θα παραδίδεται σ’ αυτόν (πελάτη) το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος.
γ) Τα αντίτυπα των εισιτηρίων που προπωλούνται από την εταιρεία σας και τα σημεία προπώλησης και προορίζονται για τον εκάστοτε διοργανωτή θα πρέπει να παραδίδονται σ’ αυτόν μέχρι το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων του.
δ) Τα εισιτήρια θεαμάτων είτε εκδίδονται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά υπόκεινται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας ότι το θέμα της θεώρησης των εισιτηρίων θεαμάτων μελετάται από την Υπηρεσία μας και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις στα πλαίσια γενικότερης επανεξέτασης του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού καθεστώτος περί έκδοσης, διάθεσης και θεώρησης αυτών.
6. Το παρόν έγγραφο με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αίτησης της ενδιαφερόμενης κοινοποιείται στις Δ/νσεις Φ.Π.Α. και Τελών και Ειδικών Φορολογιών για τυχόν δικές τους ενέργειες σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο