Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2008 ]

1085015/468/0015/8.8.2008 Αναγραφή της τιμής μονάδος και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής – Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων

(Αναγραφή της τιμής μονάδος και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής – Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1085015/468/0015/8.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αναγραφή της τιμής μονάδος και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής – Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής για συναλλαγές που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων.


Απαντώντας στις ανωτέρω αιτήσεις σας στις οποίες διατυπώνετε ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά με τα προαναφερθέντα θέματα τα οποία ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117), για τα οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 1077022/412/0015/ΠΟΛ.1104/16.7.2008, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117), προστέθηκε νέο δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 84), σύμφωνα με το οποίο στο δελτίο αποστολής που εκδίδεται επί παράδοσης ή αποστολής οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την πώληση για λογαριασμό τρίτου αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα αγαθού (προ Φ.Π.Α.) που θα επιτυγχανόταν από τον εντολέα σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον παραλαμβάνοντα και η συνολική αξία τους.
Με την αίτησή σας επισημαίνετε ότι η αναγραφή από τον παραγωγό της τιμής μονάδας των προϊόντων στα δελτία αποστολής όταν αποστέλλει τα προϊόντα για να πωληθούν για λογαριασμό του εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας υψηλών τιμών για τον καταναλωτή αφού η αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής τιμή θα είναι πάντα υψηλότερη από την αγοραία τιμή, δηλαδή από αυτή που μπορεί να διαμορφωθεί στις συναλλαγές αλλά και αντίστροφα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας εσόδων για τους παραγωγούς στην περίπτωση που μπορεί να επιτευχθεί τιμή πώλησης των προϊόντων τους μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής. Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε αν η αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής τιμή είναι δεσμευτική.

2. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ορίζονται τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά περίπτωση από τους υπόχρεους, καθώς και το ακριβές περιεχόμενο τους, στο οποίο πρέπει να απεικονίζεται, μεταξύ άλλων, η πραγματική συναλλακτική αξία της πώλησης των αγαθών, η διαμόρφωσης της οποίας (αξίας) εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας καθώς αυτή προσδιορίζεται βάσει των κανόνων της αγοράς και τις εκάστοτε επικρατούσες σε αυτήν συνθήκες κ.λ.π.. Επιπροσθέτως, όταν τα εν λόγω αγαθά αποστέλλονται από εντολέα σε τρίτο για να πωληθούν για λογαριασμό του πρώτου, η επί του δελτίου αποστολής αναγραφόμενη τιμή πρέπει να είναι εκείνη που θα επιτύγχανε ο εντολέας εάν πωλούσε τα αγαθά του απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, την ημέρα της παράδοσής τους σε αυτόν και τυχόν αποκλίσεις εκ των υστέρων πρέπει να τυγχάνουν της συναίνεσης του εντολέα, να δικαιολογούνται και να αποδεικνύονται σχετικώς, ενώ σε κάθε περίπτωση αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των ελεγκτικών οργάνων των αρμόδιων Υπουργείων.

Β.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3670/2008 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) σύμφωνα με το οποίο τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων ευρώ και άνω που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων καθώς επίσης και η λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παρ.7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση πώλησης των ως άνω αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, εξοφλούνται μερικά ή ολικά με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Επί της ανωτέρω ρύθμισης παρατηρείτε ότι οι λήπτες των επιταγών αυτών δεν μπορούν να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω για την κάλυψη δικών τους υποχρεώσεων και περαιτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν εξοφλείται με δίγραμμη επιταγή το συνολικό ποσό της εκκαθάρισης από τη γενόμενη πώληση των προϊόντων για λογαριασμό του εντολέα.

2. Επί των ανωτέρω με την ερμηνευτική εγκύκλιο 1077022/412/0015/ΠΟΛ.1104/16.7.2008 επισημάνθηκαν τα εξής:
α) Η δίγραμμη επιταγή και ειδικότερα θέματα όπως το είδος και ο τύπος της, τα πρόσωπα από τα οποία μπορεί να γίνει διγράμμιση της επιταγής, η κυκλοφορία-μεταβίβαση αυτής, τα έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση της κ.λπ. ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 5960/1933 (ΦΕΚ Α/ 401) περί επιταγών. Σχετικό με τα αναφερόμενα είναι και το 175/30.1.2003 έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε στο παρόν για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
β) Σε σχέση με την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., διευκρινίσθηκε ότι στην υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή από τον εντολέα - λήπτη αυτής, εμπίπτει μόνον το ποσό της προμηθείας, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις, και όχι το συνολικό ποσό που αποδίδει ο αντιπρόσωπος στον εντολέα προκειμένου εκείνος με τη σειρά του να αποδώσει στον πρώτο την οφειλόμενη προμήθεια. Όπως δε επισημάνθηκε για τις πωλήσεις των εν λόγω αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από τον αντιπρόσωπο για λογαριασμό του εντολέα (η συνολική αξία των οποίων εμφανίζεται στην εκκαθάριση), για τις οποίες (πωλήσεις) έχουν εκδοθεί επιμέρους στοιχεία από τον αντιπρόσωπο προς τους αγοραστές - πελάτες (λήπτες), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή κάθε επιμέρους συναλλαγής (στοιχείου) που εμπίπτει στις νέες διατάξεις (αγορά οπωρολαχανικών και κρεάτων αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο).

Γ. Όσον αφορά το αίτημα σας περί μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των νέων μέτρων, σας γνωρίζουμε ότι με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/2008 έγινε δεκτό να μην επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραλείψεων αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις για το διάστημα από 20.6.2008 μέχρι 31.7.2008, χρόνος που κρίνεται επαρκής για την ενημέρωση και συμμόρφωση των υπόχρεων.

Δ. Τέλος, παρακαλούμε να επανέλθετε ως προς τα θέματα της αποστολής των αγαθών σε συσκευαστήριο και σε δημοπρατήριο (αίτησή σας 2181/4.8.2008) με περισσότερες λεπτομέρειες και περιγραφή πραγματικών περιστατικών.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο