Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2008 ]

1070175/384/0015/6.8.2008 Ανάθεση τιμολόγησης από επιτηδευματία σε τρίτο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της χώρας

(Ανάθεση τιμολόγησης από επιτηδευματία σε τρίτο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της χώρας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1070175/384/0015/6.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ανάθεση τιμολόγησης από επιτηδευματία σε τρίτο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της χώρας.


Απαντώντας στις από 1.7.2008 και 4.8.2008 αιτήσεις σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 84), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3193/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 266) και ισχύουν από 1.1.2004, επιτρέπεται η έκδοση του τιμολογίου Έλληνα επιτηδευματία υποκείμενου στο φόρο (Φ.Π.Α.), μεταξύ άλλων, από τρίτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι εγκατεστημένο και εκτός της χώρας (στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα) και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης από τον επιτηδευματία στο τρίτο αυτό πρόσωπο (ή σε πελάτη του), έκδοσης των στοιχείων που απεικονίζουν χονδρικές συναλλαγές (τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου), τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

2. Περαιτέρω, από την παράγραφο 2.2.4.3. «Ανάθεση τιμολόγησης από τον επιτηδευματία σε τρίτο πρόσωπο» της εγκυκλίου 1002841/12/ΠΟΛ.1004/0015B/14.1.2004 (φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα για την πλήρη ενημέρωσή σας) με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ως άνω διατάξεις, προκύπτει ότι ο φορολογικός μηχανισμός μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό, εφόσον κάτι τέτοιο επιθυμεί ο επιτηδευματίας αρχικά υπόχρεος στην έκδοση των τιμολογίων, τηρουμένων των όσων διεξοδικότερα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), ο αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού, υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας που υπάγεται, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη του παραστατικού απόκτησης του φορολογικού μηχανισμού, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται ….. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής όπως μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση κ.λπ., ο ως άνω υπόχρεος δηλώνει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, εφόσον η εταιρεία στην οποία αναφέρεσθε έχει ήδη δηλώσει τον φορολογικό μηχανισμό και επιθυμεί να τον μεταφέρει στο εξωτερικό στο χώρο τρίτου που θα αναλάβει την έκδοση των τιμολογίων της, θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, να υποβάλλει τη σχετική δήλωση για τη μεταβολή αυτή (αλλαγή χρήστη - μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση). Εξυπακούεται ότι για τη διακίνηση του φορολογικού μηχανισμού προς το εξωτερικό εκδίδεται από τον Έλληνα επιτηδευματία δελτίο αποστολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.

4. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάθεσης από τον επιτηδευματία σε τρίτο πρόσωπο (ή σε πελάτη του) έκδοσης των τιμολογίων του, ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 29 του ν.3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 276) καταργήθηκε από 22.12.2006 η υποχρέωση να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία (πελάτης ή τρίτος) από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα, σε άλλο κράτος - μέλος ή σε χώρα με την οποία υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α’), του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α’) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 264/15.10.2003 σελ. 001-011).
Συνεπώς από 22/12/2006 η υποχρέωση προσκόμισης επίσημου εγγράφου της οικείας φορολογικής αρχής, που να αποδεικνύει την άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που εκδίδουν τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία παραμένει, μόνο όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων ή το σχετικό κανονισμό.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) η αποσφράγιση του μηχανισμού, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο για την συντήρηση ή επισκευή του, γίνεται στο χώρο συντήρησης ή επισκευής, από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό της, καθώς και η επανασφράγισή του, όταν εκλείψει ο λόγος της αποσφράγισης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο