Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2003 ]

ΠΟΛ.1094/22.7.2003 Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

(Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1069392/725/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ – ΓΆ
2. Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1094

ΘΕΜΑ : Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου – Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των Α.Υ.Ο.Ο 1084982/616/0015/ΠΟΛ.1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386 Β΄) και 1099834/859/0015/ ΠΟΛ. 1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585 Β΄) .

1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.07.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. β', γ' (υποπερ. γδ' και γη') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΑΥΟΟ 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/02.06.2003 (ΦΕΚ 754/Β').
5. Τις διατάξεις των υπ' αριθ. 1084982/616/0015/ΠΟΛ.1241/21.10.2002 (ΦΕΚ 1386/Β') και 1099834/859/0015/ΠΟΛ.1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585/Β') ΑΥΟΟ περί υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

7. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

8. Την ανάγκη κωδικοποίησης και συμπλήρωσης των ανωτέρω αποφάσεων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τις διακομματικής επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 με σκοπό την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή του μέτρου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στις πωλήσεις πετρελαίου με φορολογικούς μηχανισμούς, για την περιστολή της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

9. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εντάσσουμε από 1.1.2003 τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α') για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στις πωλήσεις πετρελαίου, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων τους (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) με τις εξής προϋποθέσεις:

1.1. Οι αντλίες πετρελαίου συνδέονται κατάλληλα, ή διαθέτουν ενσωματωμένο ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, ο οποίος φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την παρ. 16 της 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/09.10.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΑΥΟΟ 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/02.06.2003.
Στις εκδιδόμενες, από τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς αποδείξεις λιανικής πώλησης, θα αναγράφεται επί πλέον των οριζομένων με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ, το είδος και η ποσότητα του πετρελαίου. Σε περίπτωση αποστολής, λιανικώς πωληθέντος πετρελαίου μέσω των αντλιών, στο εκδιδόμενο Δελτίο Αποστολής, θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της απόδειξης λιανικής πώλησης. Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, που διενεργούνται εκτός συστήματος αντλιών, εκδίδονται, σε κάθε περίπτωση, θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 1007293/36/0015/ΠΟΛ.1021/22.01.1997 (ΦΕΚ 44/Β') απόφαση.

1.2. Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-ΔΑ), στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη λιανικής πώλησης. Στην περίπτωση αυτή εφόσον η περιγραφή του είδους, η ποσότητα, η αξία, το αναλογούν ποσό ΦΠΑ και η συνολική αξία προκύπτουν από την απόδειξη, στο ουσιαστικό περιεχόμενο του Τ-ΔΑ, μπορεί να αναγράφεται μόνο η αξία, το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί και η συνολική αξία.

1.3. Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, σε εκμεταλλευτές φορτηγών ή επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εφόσον η αξία κάθε μιας δεν ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα της αναγραφής στο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, μόνο του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η περιγραφή του είδους, η ποσότητα, η αξία το αναλογούν ποσό ΦΠΑ και η συνολική αξία προκύπτουν από την απόδειξη και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου συμπληρώνεται στο δελτίο της Νόμιμης Αυτής Απόδειξης Εσόδου, παρέλκει η έκδοση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής και η απόδειξη επέχει θέση ειδικού στοιχείου χονδρικής πώλησης πετρελαίου κίνησης.

1.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ (άρθρο 12, παρ. 2), ανεξαρτήτως της αξίας κάθε επιμέρους συναλλαγής.

1.5. Για τις πωλήσεις των ως άνω περ. 1.2, 1.3 και 1.4 στα σχετικά Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια κατά περίπτωση θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθ. ......... .............. αποδείξεων λιανικής πώλησης» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τ-ΔΑ ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

1.6. Για τις ως άνω επίσης περ. 1.2, 1.3 και 1.4., δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό, το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ», τα δε Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π. χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λπ.).

1.7. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει πετρελαίου, που διενεργούνται από τους τηρούντες Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ πρατηριούχους υγρών καυσίμων, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις από ιδιαίτερο αθροιστή με την ένδειξη «επί πιστώσει».

1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων να εκδίδουν μέχρι 31.8.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης - θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/ΠΟΛ.1021/22.01.1997 (ΦΕΚ 44/Β') απόφαση.
Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του Ν.1809/1988. Εφόσον έχει ληφθεί δελτίο παραγγελίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία η έκδοση των αποδείξεων συνεχίζεται με τον ανωτέρω τρόπο μέχρι την παραλαβή του μηχανισμού.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο