Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2008 ]

1076635/16/0015/14.7.2008 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση απώλειας – κλοπή φορολογικού μηχανισμού

(Επιβολή προστίμου σε περίπτωση απώλειας – κλοπή φορολογικού μηχανισμού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1076635/16/0015/14.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου σε περίπτωση απώλειας – κλοπή φορολογικού μηχανισμού.


Σε απάντηση της από 30.5.2008 αίτησής σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και με την οποία με αφορμή τα αναφερόμενα στην 1120200/1612/0015/15.4.2008 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ορισμένων περιπτώσεων δήλωσης μεταβολών φορολογικών ταξιμέτρων», όσον αφορά ειδικότερα την αντιμετώπιση της απώλειας φορολογικού μηχανισμού (ταξιμέτρου) των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ, λόγω κλοπής, ζητάτε τη θετική, όπως αναφέρετε, απάντηση της Υπηρεσίας μας για την μη επιβολή προστίμων και άλλων κυρώσεων στις περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων που δηλώνουν απώλεια ταμειακών μηχανών, λόγω κλοπής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν.3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 276), στην περίπτωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) ο δε συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανάλογα με το ποιο πρόσωπο είναι υπαίτιο (επιχείρηση που έχει λάβει από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 άδεια καταλληλότητας, χρήστης ή κάτοχος κ.λπ.), όπως ειδικότερα προβλέπεται στις υποπεριπτώσεις στ.1. και στ.2. της ίδιας ως άνω περίπτωσης.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.1809/1988, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν.3522/2006, σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε δύο (2).

3. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997(Φ.Ε.Κ. Α΄ 179), όπως ισχύει, ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης που υποκαθιστά βιβλίο ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ, εκτός εάν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία.

4. Επειδή στη φορολογική μνήμη της ταμειακής μηχανής καθώς και στις χάρτινες ταινίες που περιέχονται στο σώμα αυτής από τις οποίες προέρχονται και τα ημερήσια δελτία αναφοράς, καταγράφονται – ενταμιεύονται οι ημερήσιες συναλλαγές των λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών από το χρήστη επιτηδευματία, τα ανωτέρω εξομοιώνονται με φορολογικά στοιχεία και πρέπει να φυλάσσονται ως τέτοια, για όσο χρόνο ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

5. Περαιτέρω, από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού μηχανισμού - φ.τ.μ., ταξιμέτρου κ.λπ) που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμελείας και σύνεσης (πχ, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Ουσιαστικά η διοίκηση με την ρητή αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8θ΄, ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία , υιοθέτησε την σχετική δικαστηριακή νομολογία:
«Σ.τ.Ε. 1664/1971: Δεν υπόκειται σε πρόστιμο ο επιτηδευματίας που εκλυθεί στην τήρηση των βιβλίων και στοιχείων ή την κανονική τήρησή τους λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή από γεγονός απρόβλεπτο που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
Σ.τ.Ε. 935/1977: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο .......... στον επιτηδευματία που δεν διαφύλαξε τα βιβλία και τα στοιχεία συνεπεία κλοπής, εφόσον αποδείξει ότι έδειξε την δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξή τους.».

6. Με την εγκύκλιο 1120200/1612/0015/15.4.2008, έγινε υπόμνηση των ανωτέρω ισχυουσών διατάξεων και δόθηκαν όσον αφορά την επιβολή των προστίμων διευκρινίσεις και οδηγίες ως εξής:
Α) Τόσο για την απώλεια φορολογικού μηχανισμού όσο και για την κλοπή αυτού, ισχύουν αναλόγως οι ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί στις Δ.Ο.Υ. για μη επιβολή προστίμων και για τις περιπτώσεις μη διαφύλαξης στοιχείων (αφού και οι μηχανισμοί ενταμιεύουν τα φορολογικά δεδομένα στοιχείων), όταν από τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται στη φορολογική αρχή από το φορολογούμενο ότι η δήλωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι πρόσχημα και σε συνδυασμό με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει (π.χ. εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κ.λπ.) να προκύπτει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξή τους ,αλλά παρά τα μέτρα που είχε λάβει, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί.
Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στον οποίο ανήκει και η αρμοδιότητα εξέτασης και εκτίμησης των πραγματικών αυτών περιστατικών.
Β) Ειδικά δε για τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α., η απώλεια λόγω κλοπής, φορολογικού μηχανισμού και συνεπακόλουθα του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών του μηχανισμού αυτού, δεν θα πρέπει να καταλογισθεί ως παράβαση , συνεκτιμουμένων των όσων προαναφέρθηκαν και κυρίως του γεγονότος ότι με την απώλεια του φορολογικού μηχανισμού και του ΒΣΕ δεν τεκμαίρεται απόκρυψη των συναλλαγών, και κατ’ επέκταση πρόθεση για απόκρυψη φορολογητέου εσόδου, διότι οι ως άνω εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο με βάση το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94).
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις της διοίκησης σχετικά με την επιβολή ή μη προστίμου για απώλεια ΦΗΜ και του βιβλιαρίου συντήρησης αυτού λόγω ύπαρξης ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται παραπάνω.

7. Ως γνωστό, τα βιβλία και τα στοιχεία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου (παράγραφος 2 άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.), προκειμένου να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης. Στις περιπτώσεις που ο φόρος προσδιορίζεται κατά τεκμαρτό τρόπο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων και των στοιχείων και ιδίως στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται βιβλία (όπως στην περίπτωση των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α.) και διαπιστώνεται η απώλεια του μηχανισμού (και του βιβλιαρίου συντήρησης) δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
Επομένως στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω παράλειψη αποτελεί κατ’ ουσία τυπική παράβαση, για τον μη καταλογισμό της οποίας μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σκεπτικό και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, με την εγκύκλιο 1120200/1612/0015/15.4.2008, δόθηκαν οδηγίες, για την απαλλαγή των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ, από τον καταλογισμό των παραβάσεων που προβλέπονται για την απώλεια λόγω κλοπής, φορολογικού μηχανισμού (ταξιμέτρου) και συνεπακόλουθα του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών του μηχανισμού αυτού.
Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν περιοριστικά και μόνο για τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ και όχι για τις λοιπές περιπτώσεις εκμεταλλευτών ΕΔΧ που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για τους οποίους, όπως τονίσθηκε ιδιαίτερα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις της διοίκησης σχετικά με την επιβολή ή μη προστίμου για απώλεια ΦΗΜ και του βιβλιαρίου συντήρησης αυτού λόγω ύπαρξης ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται με την ίδια εγκύκλιο (παράγραφος 6.Β. του παρόντος).

8. Κατά συνέπεια, για την αντιμετώπιση της απώλειας φορολογικού μηχανισμού (και του βιβλιαρίου συντήρησης αυτού) και την επιβολή ή μη προστίμου λόγω ύπαρξης ανωτέρας βίας στους λοιπούς επιτηδευματίες, εξακολουθούν να ισχύουν οι προαναφερόμενες θέσεις της διοίκησης και επομένως κάθε περίπτωση κρίνεται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και δεδομένων και συνεπακόλουθα η δυνατότητα απαλλαγής ή μη του επιτηδευματία από την επιβολή του προστίμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο