Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2008 ]

1027909/774/ΔΜ-Α΄/26.5.2008 Σχετικά με την αναγραφή του ΑΦΜ του εκδότη σε καρνέ επιταγών, πού χορηγείται σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα

(Σχετικά με την αναγραφή του ΑΦΜ του εκδότη σε καρνέ επιταγών, πού χορηγείται σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ., Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αρ. Πρωτ.: 1027909/774/ΔΜ-Α΄/26.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αναγραφή του ΑΦΜ του εκδότη σε καρνέ επιταγών, πού χορηγείται σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Απαντώντας στην από 20-2-08 επιστολή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το 1027909/10367/Β0012/8-4-08 έγγραφο της και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματός, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ:
Με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 της 1027411/842/ΔΜ/26-2-98(ΦΕΚ193 Β΄) ΑΥΟ ορίζονται οι περιπτώσεις υποχρεωτικής χορήγησης ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσής του.
Η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του εκδότη σε καρνέ επιταγών που χορηγείται από τις Τράπεζες σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν περιλαμβάνεται ρητά στις οριζόμενες από την ανωτέρω ΑΥΟ περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 12 του αρ.3 της ίδιας ΑΥΟ, με τις οποίες ορίζεται ότι ο ΑΦΜ αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η αναγραφή του .

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αναφορικά με το ερώτημά σας εάν, υπό το πρίσμα των οριζομένων με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.2214/1994, αποτελεί υποχρέωση του πελάτη της τράπεζας και εκδότη επιταγών η λήψη και αναγραφή του Α.Φ.Μ. του επί των εκδοθεισών επιταγών, οπότε η τράπεζα του χορηγεί καρνέ επιταγών σε κάθε περίπτωση χωρίς να ελέγχει την ύπαρξη της προϋπόθεσης αυτής, ή η υποχρέωση ελέγχου βαρύνει την τράπεζα, η οποία πρέπει να αρνείται την χορήγηση καρνέ επιταγών σε πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει από 1.1.1995 μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994, στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν.

2. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. στις επιταγές βαρύνει τον εκδότη, οπισθογράφο και τελευταίο κομιστή κατά περίπτωση, ενώ η τράπεζα δεν αναφέρεται καν στις διατάξεις αυτές. Εξάλλου, η τράπεζα δεν είναι σε θέση να ελέγχει ούτε το σκοπό των εκδοθεισών επιταγών που μπορεί επί παραδείγματι να είναι η εξόφληση μη επαγγελματικών υποχρεώσεων ούτε εάν ο πελάτης έχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ. κ.λ.π., με άλλα λόγια δεν έχει νομική υποχρέωση να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις ο πελάτης της διενεργεί πράξεις οι οποίες βρίσκονται εντός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τράπεζα μπορεί να χορηγεί καρνέ επιταγών προς διευκόλυνση των πελατών της, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή δεν έχουν λάβει Α.Φ.Μ., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο