Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2008 ]

1033750/208/0015/7.5.2008 Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου πώλησης για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας

(Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου πώλησης για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1033750/208/0015/7.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου πώλησης για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας.


Με την από 21.3.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως πυρηνελαιουργείο και προμηθεύεται τη νωπή ελαιοπυρήνα από ελαιοτριβείς – επιτηδευματίες. Η χρονική διάρκεια των παραλαβών της πρώτης ύλης από την εταιρεία σας είναι συνδεδεμένη με την εκάστοτε ελαιοκομική περίοδο και ολοκληρώνεται με το τέλος αυτής. Η τιμή πώλησης της νωπής ελαιοπυρήνας κατά την έναρξη της παραλαβής της στην εκάστοτε ελαιοκομική περίοδο συνηθίζεται «στην αγορά» να είναι μία τιμή - βάση, η οποία διαμορφώνεται τελικά με εθιμικό και κυμαινόμενο κατά χρήση τρόπο και όχι επί τη βάση κάποιας συγκεκριμένης φόρμουλας ή μεθοδολογίας, αφού ολοκληρωθεί η εκάστοτε ελαιοκομική περίοδος, η βιομηχανοποίηση των ελαιοτριβείων και ο καθορισμός της τιμής του ελαιολάδου στην ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά και η βιομηχανοποίηση των πυρηνελουργείων και ο καθορισμός της τιμής του πυρηνελαίου διεθνώς, οπότε και κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων της αγοράς καθορίζεται από την εταιρεία (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) μια επιπρόσθετη τιμή ανά μονάδα (κιλό ή τόνο) παραληφθείσας πρώτης ύλης από τον εκάστοτε ελαιοτριβέα, κατά περίπτωση, και όχι πάντα για όλους τους ελαιοτριβείς. Ο λόγος ύπαρξης της κυμαινόμενης κατά χρήση συμπληρωματικής τιμής έγκειται στο γεγονός ότι οι ελαιοτριβείς μέχρι τον καθορισμό της τιμής πώλησης του ελληνικού ελαιολάδου διεθνώς διακρατούν τις παραχθείσες ποσότητες ελαιολάδου τους, με αποτέλεσμα εάν μεν η ζήτηση υπερβαίνει τη προσφορά και η τιμή διαμορφωθεί σε «καλά επίπεδα» αυτοί δεν έχουν σημαντική ανάγκη για τέτοια συμπληρωματική τιμή, εάν αντιθέτως η προσφορά υπερβαίνει την ζήτηση στις αγορές και η τιμή του ελαιόλαδου πέφτει, οι ελαιοτριβείς απαιτούν συμπληρωματική χρέωση (τιμή) για να περιορίσουν το οικονομικό τους άνοιγμα.
Με βάση τα ανωτέρω ρωτάτε εάν είναι σύννομη η συμπληρωματική χρέωση της αρχικώς πωληθείσας και τιμολογηθείσας ποσότητας νωπής ελαιοπυρήνας από τους ελαιοτριβείς – επιτηδευματίες προς την εταιρεία σας με την έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου πώλησης για την διαφορά της τιμής μεταξύ της τιμής – βάσης στην έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου και της τελικώς οριστικοποιηθείσας - με βάση την ανωτέρω ανάλυση - τιμής της νωπής ελαιοπυρήνας.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) δεν απαγορεύεται η έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου μόνο κατ’ αξία, σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στην αξία που περιέχεται στο/α αρχικώς εκδοθέν/τα τιμολόγιο/α, οι οποίες επηρεάζουν αυξητικά την αξία αυτή, με την προϋπόθεση ότι το συμπληρωματικό αυτό τιμολόγιο θα εκδοθεί μέσα στην ίδια χρήση με το αρχικό/ά τιμολόγιο/α και θα αναγράφεται σ’ αυτό ο-οι αριθμός/οί του/των αρχικού/ων τιμολογίου/ων (έγγραφό μας 1062125/623/0015/2.7.2003).
Τα ίδια με τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων (έγγραφό μας 1015163/115/0015/11.2.1993), μάλιστα όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1036487/223/0015/21.5.1997) σε περίπτωση που η συμπληρωματική τιμή των αγροτικών προϊόντων εξαρτάται από την τελική τιμή που διαμορφώνουν διάφοροι δημόσιοι φορείς (π.χ. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών) και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου δεν έχει αυτή οριστικοποιηθεί, τότε το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο χρόνο που η συμπληρωματική τιμή θα είναι βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πλην όμως ως πραγματικό γεγονός πρέπει να αποδεικνύεται από τον φορολογούμενο και ως τέτοιο κρίνεται από τον φορολογικό έλεγχο και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα δικαστήρια.
Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι δυνατή από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. η έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου από ελαιοτριβείς – επιτηδευματίες προς την εταιρεία σας για την πώληση νωπής ελαιοπυρήνας, στο οποίο θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο/οι αριθμός/οί του/των αρχικού/ων τιμολογίου/ων, ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται, η αξία με την οποία συμπληρώνεται η/οι αναγραφόμενη/ες στο/α αρχικό/ά τιμολόγια, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί μέσα στην ίδια χρήση. Πάντως το γεγονός κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τη φορολογική ελεγκτική αρχή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο