Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2008 ]

11031489/195/0015/23.4.2008 Είδος και χρόνος έκδοσης φορολογικού στοιχείου

(Είδος και χρόνος έκδοσης φορολογικού στοιχείου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 11031489/195/0015/23.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Είδος και χρόνος έκδοσης φορολογικού στοιχείου.


Με την από 14.3.2008 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι είστε ελεύθερος επαγγελματίας (σύμβουλος μηχανοργάνωσης) και τηρείτε Βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Έχετε δε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων πληροφόρησης με προϊόντα στο διαδίκτυο με απώτερο σκοπό την αγοραπωλησία των προϊόντων αυτών μεταξύ επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ρόλος της ιστοσελίδας σας είναι αυτός του απλού διαμεσολαβητή μεταξύ των παραπάνω επιτηδευματιών και όχι αυτού που θα αγοράσει ή πουλήσει τα εν λόγω προϊόντα. Οι επιτηδευματίες που επιθυμούν να αντλήσουν πληροφόρηση από την ιστοσελίδα σας πρέπει να προαγοράσουν υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, πακέτο μονάδων (αξίας 30, ή 60, ή 100 ευρώ) με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό, ή μετρητοίς και στη συνέχεια, με αποκλειστικούς κωδικούς που τους χορηγείτε, κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας και θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον πληροφόρησης για κάποιο προϊόν θα αφαιρείται αυτόματα μια μονάδα από το πακέτο μονάδων , που ήδη έχουν προαγοράσει.
Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε για το είδος και το χρόνο του φορολογικού στοιχείου που πρέπει να εκδώσετε χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ.3) και 12 (παρ.14 και 15) του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) και τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) όλων των επιτηδευματιών, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 48 παρ.1 του ν.2238/94), εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση η Α.Π.Υ. ή το Τ.Π.Υ.δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ.1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 15 του άρθρου 46 του ν.3220/2004, ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στο κοινό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.
3. Επίσης, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1022/29.2.2004 ερμηνευτική του ν.3220/2004 διευκρινίστηκε ότι στις περιπτώσεις που συμφωνείται καταβολή ποσού, προκειμένου ο πελάτης να αποκτήσει δικαίωμα λήψης υπηρεσιών για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (ορισμένο ή όχι) το τιμολόγιο (ή η Α.Π.Υ.) εκδίδονται κατά το χρόνο που απαιτείται το συμφωνηθέν ποσό και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών. Εκδίδονται δηλαδή κατά το χρόνο που απαιτείται η καταβολή ή εισπράττεται, προκαθορισμένη αμοιβή – ποσό, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.) και πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας ή διαρκούσης αυτής, ως προαπαίτηση για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (συγκεκριμένο ή όχι).
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι ο χρόνος έκδοσης του Τ.Π.Υ., για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας σας από επιτηδευματίες, ή των Α.Π.Υ. αντίστοιχα για την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος σε ιδιώτες, είναι εκείνος κατά τον οποίο η προκαθορισμένη αμοιβή (προαγοράς του πακέτου μονάδων) καθίσταται απαιτητή για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών αυτών, ήτοι ο χρόνος προαγοράς του πακέτου μονάδων (είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε μετρητοίς), δεδομένου ότι κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο δημιουργείται επιπλέον και το δικαίωμα είσπραξης των σχετικών αμοιβών, ανεξάρτητα από το πότε και με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν τελικά. Σημειώνεται ότι, εφόσον το επάγγελμά σας είναι από τα κατονομαζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238 «περί φορολογίας εισοδήματος» εκδίδεται Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών σας, είτε δηλαδή προς ιδιώτες είτε προς επιτηδευματίες, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο