Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2008 ]

1014214/68/0015/1.2.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία που παρέχει υπηρεσίες δια των μελών της

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία που παρέχει υπηρεσίες δια των μελών της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1014214/68/0015/1.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία που παρέχει υπηρεσίες δια των μελών της.


Με την 29.10.2007 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 1102682/2023/Α0012/28.12.2007 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας (Ε.Ε.), η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων και παρέχει υπηρεσίες δια των εταίρων της (ηθοποιών) από κοινού ή ο καθένας ατομικά, συμβάλλεται στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητάς της, με ιδιωτικά συμφωνητικά, με τηλεοπτικούς σταθμούς ή θεατρικές επιχειρήσεις, εκδίδοντας με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) προς τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο και περαιτέρω ρωτάτε εάν για τις ανωτέρω υπηρεσίες, υποχρεούνται οι ηθοποιοί να εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) προς την υπόψη εταιρία.
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1102682/2023/Α0012/28.12.2007 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, «εφόσον το ιδιωτικό συμφωνητικό καταρτίζεται στο όνομα του νομικού προσώπου το οποίο τελικά συμβάλλεται με τον πελάτη, το εισόδημα αποκτάται από το νομικό πρόσωπο το οποίο και θα φορολογηθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες παρέχονται από τα μέλη της.».
2. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για τα ποσά των αμοιβών που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εταίροι Ο.Ε. ή Ε.Ε., για την εργασία που προσφέρουν σ’ αυτή ως εκπαιδευτικό προσωπικό, εφόσον δεν υπάγονται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις στο όνομά τους, αλλά θα φορολογηθούν στο επίπεδο του νομικού προσώπου, δεν προκύπτει, με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου (Α.Π.Υ.), από τους δικαιούχους των αμοιβών.(Σχετ. έγγραφο 1035692/675/Α0012/5.4.2005).
3. Με βάση τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος και ειδικότερα το γεγονός ότι το εισόδημα, για τις ως άνω περιγραφόμενες συναλλαγές, αποκτάται από το υπόψη νομικό πρόσωπο (Ε.Ε.) το οποίο και φορολογείται γι αυτό, για τις αμοιβές δε που εισπράττει εκδίδονται από το νομικό πρόσωπο (Ε.Ε.) Τ.Π.Υ, δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου (Α.Π.Υ.), από τους εταίρους αυτής προς την ίδια την εταιρία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι υπόψη υπηρεσίες παρέχονται προς τους αντισυμβαλλόμενους (τηλεοπτικοί σταθμοί ή θεατρικές επιχειρήσεις) από τους εταίρους (μέλη) αυτής.
4. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992) τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται σε κάθε περίπτωση επ’ ονόματι των προσώπων που πράγματι συμβάλλονται μεταξύ τους, θέμα το οποίο σε κάθε περίπτωση άπτεται εκτίμησης πραγματικών περιστατικών (όπως λ.χ. τυχόν συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ των δύο συναλλασσομένων μερών) και κατά συνέπεια ανάγεται στην αρμοδιότητα των οργάνων που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο