Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2008 ]

1122332/859π.ε./0015/9.1.2008 Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων

(Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1122332/859π.ε./0015/9.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων.


Με την από 24.12.2007 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία μηχανογραφικά με χρήση μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., υπέβαλε μηδενική εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. του έτους 2003 τον Σεπτέμβριο του έτους 2004 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή άλλης κύρωσης κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3259/2004 “περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών κ.λ.π.“ και ρωτάτε εάν υφίσταται θέμα επιβολής των κυρώσεων περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της Α.Υ..Ο.Ο ΠΟΛ.1082/2003. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 6 (ε) της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ.1082/ 2.6.2003 ορίζονται τα εξής: «Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31.12.2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).»
2. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3259/2004 (“περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις”) προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης του ως άνω νόμου δεν είχαν υποβάλει δήλωση ή είχαν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2003 δύναντο να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετική εκπρόθεσμη (αρχική ή συμπληρωματική) δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιαδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι την 31.8.2004 (η προθεσμία αυτή παρατάθηκε στη συνέχεια).
3. Επισημαίνεται ότι το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, παρ. 32.0).
4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον μέχρι την 30.6.2004 η επιχείρησή σας δεν είχε τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις- κωλύματα θεώρησης που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., μεταξύ των οποίων και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την 1.7.2004 και εξής λογίζονται ως “αθεώρητα” για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003. Το γεγονός δε ότι η επιχείρηση υπέβαλε την εκκαθαριστική (έστω μηδενική) δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2003 τον Σεπτέμβριο του 2004 στο πλαίσιο περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων χωρίς προσαυξήσεις ή πρόστιμο κατ΄ εφαρμογήν των προαναφερθεισών διατάξεων του ν.3259/2004, δηλαδή για τις ανάγκες και μόνο των ευεργετικών περί “της περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων” διατάξεων, δεν θεραπεύει το ελάττωμα της εκπρόθεσμης υποβολής, το οποίο άλλωστε αναφέρεται ρητά στον ίδιο ως άνω νόμο, και έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων για έκδοση “αθεώρητων” φορολογικών στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο