Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2008 ]

1002566/7432/1037/Β0014π.ε./7.1.2008 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

(Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ.: 1002566/7432/1037/Β0014π.ε./7.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276Α’/22.12.2006), σχετικά με την μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α'), τέθηκαν με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς διαβούλευσης της χώρας μας για την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή στις υπηρεσίες που προβλέπονται με το Παράρτημα ιν, "Κατάλογος ύπηρέσιών του άρθρου 106" της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Οι υπηρεσίες επισκευής ιδιωτικών σκαφών αναψυχής δεν περιλαμβάνονται στο ως άνω Παράρτημα και ως εκ τούτου δεν παρέχεται η δυνατότητα για μείωση του συντελεστή που εφαρμόζεται. Διαφορετική αντιμετώπιση θα συνιστούσε κοινοτική παράβαση.

2. Με τις οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (εγκύκλιος 1 051646/4268/635/ΒΟ014/ΠΟΛ.1082/25.5.2007), διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται τόσο στην αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών όσο και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται και υλικά του εργολάβου των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής του, πράξη η οποία χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσιών Αν η αξία των υλικών υπερβαίνει το ένα τρίτο της συνολικής αμοιβής, στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αναγράφονται διακεκριμένα η αξία των υλικών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση που ο εργολάβος χρησιμοποιεί υλικά, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό αυτών που περιλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή, η αξία των υλικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς Φ.Π.Α.j ώστε να μην υφίσταται θέμα επιβολής διπλής φορολογίας κατά την είσπραξη της συνολικής αμοιβής.
Σε κάθε περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος (πελάτης) μπορεί να απαιτήσει από τον εργολάβο την απόδειξη του κόστους των υλικών, χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου να μην υποστεί τη διπλή φορολόγηση.

ΙΙ. ΚΩΔ/ΚΑΣ ΒΙΒΛ/ΩΝ ΚΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης.

2. Με βάση τα προαναφερόμενα, στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, στην εκδιδόμενη Α.Λ.Π. ή ΑΠ.Υ. κατά περίπτωση, αναγράφονται υποχρεωτικά, πέραν των άλλων, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη (και όχι ο ΑΦ.Μ. αυτού) και κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος έκδοσης τιμολογίου για την εμφάνιση των δεδομένων αυτών.

3. Τέλος, διευκρινίζπαι ότι η υποχρέωση διακεκριμένης αναγραφής της αξίας των υλικών υπάρχει μόνο στην περίπτωση που τα υλικά υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής του εργολάβου, θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο