Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2008 ]

1048511/301/0015/14.5.2008 Έκδοση φορολογικού στοιχείου σε περίπτωση διακοπής εργασιών νομικού προσώπου και ανάληψης από μέλος εταιρικής μερίδας σε είδος

(Έκδοση φορολογικού στοιχείου σε περίπτωση διακοπής εργασιών νομικού προσώπου και ανάληψης από μέλος εταιρικής μερίδας σε είδος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1048511/301/0015/14.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου σε περίπτωση διακοπής εργασιών νομικού προσώπου και ανάληψης από μέλος εταιρικής μερίδας σε είδος.


Με την από 2.4.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας κάνει εισαγωγές αγαθών, διαπιστώνοντας συχνά ελλείμματα ή πλεονάσματα κατά την παραλαβή τους σε σχέση με την αναγραφόμενη ποσότητα στο εκδιδόμενο τιμολόγιο του προμηθευτή, ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε το είδος του στοιχείου που θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση καθώς και εάν η αναγραφόμενη αξία επί του τιμολογίου θα επιμερίζεται στα πραγματικώς ληφθέντα αγαθά (ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τιμολογηθείσα).
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ιγ’ του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 22.12.2006, ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.
Στο βιβλίο ή δελτίο καταχωρούνται με την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται, καθώς και ο σκοπός της παραλαβής.
2. Περαιτέρω στην παράγραφο 28.19 της 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν.3522/2006, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται ως ενδεικτική περίπτωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής η παραλαβή αγαθών μεγαλύτερης ποσότητας από την αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής (πλεόνασμα) χωρίς να απαγορεύεται η τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής και σε περίπτωση παραλαβής αγαθών μικρότερης ποσότητας από την αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής (έλλειμμα).
3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1066288/418/0015/26.9.2005, 1071320/532/0015/5.7.1996 και 1060872/508/0015/12.7.1995), στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται εμπορεύματα από προμηθευτές και διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείμματα, κρίνεται σκόπιμο, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και μετά την καταμέτρηση ή τη ζύγισή τους, να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (και επομένως και στα στοιχεία που συνενώνονται με στοιχεία διακίνησης) η ακριβής ποσότητα ή το ακριβές βάρος αυτών. Στη συνέχεια με βάση την πραγματικά παραδοθείσα ποσότητα και για την τακτοποίηση της ανακύπτουσας διαφοράς, πρέπει να εκδοθεί από τους προμηθευτές πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται η πραγματική αιτιολογία έκδοσής του.
4. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία σας, εφόσον κατά την παραλαβή παραγγελθέντων αγαθών διαπιστώνει ελλείμματα ή πλεονάσματα, μπορεί να εκδίδει κατά την παραλαβή των εν λόγω αγαθών θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω (παρ.1 και 2 του παρόντος), με τη σημείωση ότι πρόκειται για παραλαβή αγαθών με διαφορετική ποσότητα από την αναγραφόμενη στα παραστατικά παράδοσής τους και παράλληλη μνεία του εκδότη αυτών, του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσής τους καθώς και της διαφοράς (έλλειμμα ή πλεόνασμα) της παραληφθείσας ποσότητας από την αναγραφόμενη στα παραστατικά παράδοσής τους. Το πρώτο αντίγραφο του δελτίου ποσοτικής παραλαβής παραδίδεται στον προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο ή συμπληρωματικό τιμολόγιο (πώλησης) ανάλογα με το εάν κατά την παραλαβή διαπιστώθηκε έλλειμμα ή πλεόνασμα αντίστοιχα.
5. Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφό μας 1125781/933/0015/12.10.1993), στη περίπτωση που ο προμηθευτής αποδεχθεί την ελλειμματική αποστολή αγαθών (θέμα πραγματικό) και δεν εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο, μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και να εκδοθεί εκ μέρους του παραλήπτη τιμολόγιο αγοράς.
6. Αναφορικά με την καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. σας γνωρίζουμε ότι έχετε υποχρέωση καταχώρησης της αξίας του τιμολογίου που παραλάβατε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία που αντιστοιχεί στην ποσότητα των εμπορευμάτων που τιμολογήθηκαν και δεν παραλήφθηκαν ή παραλήφθηκαν ως πλεόνασμα, και εφόσον εκδοθεί πιστωτικό ή συμπληρωματικό τιμολόγιο από τον προμηθευτή τότε αυτό καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία. Ο επιμερισμός της αξίας στα αγαθά που παραλήφθηκαν θα γίνει αναλόγως των ανωτέρω.
7. Τέλος σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές ως αναγόμενες σε πραγματικά περιστατικά εξετάζονται κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο