Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2009 ]

1007497/25/4.2.2009 Θεώρηση βιβλίων

(Θεώρηση βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1007497/25/4.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίων.


Απαντώντας στην από 22/1/2009 αίτησή σας αναφορικά με τη θεώρηση βιβλίων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρησή σας οφείλει Φ.Π.Α., ή δεν έχει καταθέσει περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., ή έχει κάνει διακανονισμό των χρεών λόγω Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύουν, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνείται τη θεώρηση στοιχείων σε υπόχρεο ο οποίος:

α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια  με την εγγύηση του Δημοσίου, και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νομό αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων.

β) δεν έχει υποβάλει στην δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

2. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

3. Κατά ρητή διατύπωση των προαναφερομένων διατάξεων για τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων (εσόδων - εξόδων, πρόσθετων, απογραφής κ.λ.π.) των επιτηδευματιών στη Δ.Ο.Υ. δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να γίνεται έλεγχος ύπαρξης ή μη ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από μη καταβολή Φ.Π.Α., καθώς και έλεγχος της υποβολής ή μη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο