Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2008 ]

1093209/520/0015/3.10.2008 Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιχείρηση που βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου

(Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιχείρηση που βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1093209/520/0015/3.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιχείρηση που βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου.


Απαντώντας στο 9857/18.9.2008 έγγραφό σας με το οποίο θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση για την οποία έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία σας πλήθος δελτίων πληροφοριών τα οποία έχετε διαβιβάσει στο ΠΕΚ ….. λόγω ελεγκτικής αρμοδιότητας και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ελέγχου, θέλει να θεωρήσει φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. και συγκεκριμένα τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής και ζητάτε από την Υπηρεσία μας σχετικές οδηγίες αναφορικά με τα κωλύματα θεώρησης στην προαναφερόμενη περίπτωση σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) €, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας. β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

2. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνείται τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων (ή να την επιτρέπει με απόφασή του μόνο για την περ. α της παρ.8 του άρθρου 36) μόνο και εφόσον υφίστανται τα κωλύματα θεώρησης που αναφέρονται περιοριστικά σ' αυτές, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η «έναρξη διαδικασίας ελέγχου» ούτε η ύπαρξη πληθώρας «δελτίων πληροφοριών». Κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση εφόσον δεν υφίστανται τα κωλύματα θεώρησης που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν δικαιούται να αρνείται την θεώρηση φορολογικών στοιχείων. Αυτονόητο είναι όσον αφορά το πλήθος των θεωρούμενων στοιχείων ότι αυτό θα είναι ανάλογο της συναλλακτικής δραστηριότητας του εν λόγω φορολογούμενου.

3. Τέλος, θέτουμε υπόψη σας ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3522/2006, που ισχύουν από 22.12.2006, καταργήθηκε η περίπτωση ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 36, με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία με απόφασή του να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στον επιτηδευματία που δεν εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, χωρίς παροχή σχετικής ασφάλειας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο