Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2008 ]

1058728/334/0015/28.5.2008 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

(Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1058728/334/0015/28.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, εάν πρέπει οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ενιαίου τέλους ακινήτων, που επιβάλλεται στα ακίνητα από το έτος 2008, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.8 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου εισοδήματος (οικονομικά έτη 2005 και εφεξής).

Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ.1083/2.6.2003 - παράγραφος 7.β) είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ΠΟΛ.1082/2.6.2003 - παράγραφος 6.ε.).

2. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 36, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που υφίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη από το ενιαίο τέλος ακινήτων άνω του προβλεπόμενου ορίου (6.000 ευρώ), εφόσον τα ακίνητα από τα οποία προέκυψε ο φόρος προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, ανήκουν δηλαδή (είναι ιδιόκτητα) σε ελεγχόμενη επιχείρηση που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 και βέβαια τα χρέη αυτά εξακολουθούν να υφίστανται από την 1η του έβδομου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου και μετά.

3. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν για όλους τους επιτηδευματίες, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο