Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2008 ]

1043847/227/0015/5.5.2008 Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στις φορολογικές υποχρεώσεις επιτηδευματιών κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ 1083/2003

(Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στις φορολογικές υποχρεώσεις επιτηδευματιών κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ 1083/2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1043847/227/0015/5.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στις φορολογικές υποχρεώσεις επιτηδευματιών κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ 1083/2003.


Με την από 15.4.2008 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., υπέβαλε εκπρόθεσμα την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. της χρήσης 2005 (για λόγους υγείας του φορέα της επιχείρησης), η οποία ήταν μηδενική, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το συνδυασμό των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, του άρθρου 36 παρ.8 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του άρθρου 5 παρ.5 του ν.2523/1997 περί έκδοσης αθώρητων φορολογικών στοιχείων και ζητάτε τη διαγραφή του επιβληθέντος προστίμου με το επιχείρημα ότι η μηδενική εκκαθαριστική δήλωση δεν αποτελεί δήλωση απόδοσης φόρου κατά την έννοια των διατάξεων της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.6 (ε) της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 ορίζονται τα εξής: «Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31.12.2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου  διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β').» Οι ως άνω ελεγκτικές υποχρεώσεις ορίζονται αντίστοιχα όσον αφορά την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 με την παρ. 7β αυτής.

2. Η έννοια των «δηλώσεων» που προβλέπονται στην παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. ήταν πάντα ευρεία και δεν περιοριζόταν ποτέ σε εκείνες από τις οποίες προκύπτει φόρος, όπως εσείς ερμηνεύετε. Μάλιστα, στην παρ.36.8.1. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 προβλέπεται ότι «για τη διαπίστωση υποβολής ή μη δηλώσεων πάσης φύσεως φόρων θα ζητείται είτε σχετική βεβαίωση επί του σημειώματος θεώρησης των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Ο.Υ., είτε επίδειξη στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η υποβολή των σχετικών δηλώσεων από τον φορολογούμενο». Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω ερμηνευτική εγκύκλιο το ζητούμενο είναι η υποβολή ή μη της δήλωσης απόδοσης του φόρου και όχι το αποτέλεσμα αυτής, εάν δηλαδή προκύπτει ή όχι φόρος, κάτι το οποίο θα είχε διευκρινιστεί εάν ήταν αυτή η βούληση του νομοθέτη.

3. Εξάλλου, προς επίρρωση των προαναφερθέντων πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 1037534/7306/1233/Α0014/ΠΟΛ.1069/15.4.2003 ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων βάσει των τότε ισχυουσών διατάξεων των Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), κατά τη διαδικασία θεώρησης των στοιχείων Κ.Β.Σ., οι φορολογούμενοι που προσέρχονταν για θεώρηση υποχρεούνταν να γράφουν στο σημείωμα θεώρησης τις φορολογικές περιόδους για τις οποίες οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ήταν μηδενικές ή πιστωτικές και δεν υποβλήθηκαν γιατί δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση. Με άλλα λόγια, ακόμη και για το χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων απόδοσης Φ.Π.Α., η έρευνα της ύπαρξης μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων της εν λόγω φορολογίας συνέχιζε να αποτελεί προϋπόθεση θεώρησης για τις ανάγκες του Κ.Β.Σ. και είχε αντιμετωπιστεί με το προαναφερθέντα τρόπο.

4. Επίσης, στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης) αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης και ουσιαστικά αποβλέπει στον έμμεσο πειθαναγκασμό των υπόχρεων για τη μελλοντική συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, παρ. 32.0).

5. Εν όψει των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι το αίτημα σας για μη επιβολή κυρώσεων σε βάρος σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί για τους προαναφερθέντες λόγους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο