Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2008 ]

1024189/149/0015/21.4.2008 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1024189/149/0015/21.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν έχουν εφαρμογή οι συνέπειες περί έκδοσης αθεωρήτων στην περίπτωση επιχείρησης που εξέδιδε αθεώρητα φορολογικά στοιχεία για τα έτη 2004, 2005 και 2006,  σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, για ένα κλάδο της επιχείρησης που αφορά δραστηριότητα μη υπαγόμενη σε Φ.Π.Α. ενώ για τα έτη αυτά διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των λοιπών δραστηριοτήτων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Με την 1059817/458/ ΠΟΛ.1088/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε υπόμνηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει από το διαχειριστικό έτος 2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003) αλλά και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους μόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) (και όχι των ασφαλιστικών τους χρεών ή των χρεών τους προς τα Επιμελητήρια) και τις ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευματίες.

Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και της παραγράφου 7.β.της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003 όσον αφορά την εκπλήρωση των συγκεκριμένων φορολογικών τους υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών από την 1η του έβδομου μήνα και μετά, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα. Ως γνωστό, ο έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 8, αφορά σε κάθε περίπτωση το σύνολο των συγκεκριμένων υποχρεώσεων της επιχείρησης/υπόχρεου ως ενιαίου προσώπου και όχι τις υποχρεώσεις του κάθε κλάδου της επιχείρησης διακριτά.

Κατά συνέπεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιχείρηση έχει υποπέσει στην παράβαση της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για το διάστημα από 1.7. έως 31.12. κάθε έτους, κατά το οποίο υπήρχαν φορολογικές υποχρεώσεις από μη υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο