Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1005889/16/0015/15.1.2008 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1005889/16/0015/15.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003.


Σε απάντηση του με αριθμ. 21655/3.12.2007 υπομνήματός σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του κ. Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, με το οποίο ζητάτε ουσιαστικά την άρση των συνεπειών κυρώσεων που διαπιστώθηκαν σε βάρος επιτηδευματιών, στα πλαίσια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής τους στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την 1059817/458/ΠΟΛ.1088/27.6.2006 εγκύκλιο, η οποία κοινοποιήθηκε, όπως και οι σχετικές αποφάσεις, σε επαγγελματικές ενώσεις, συλλόγους καθώς και φορείς , έγινε υπόμνηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος 2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003) αλλά και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους μόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) (και όχι των ασφαλιστικών τους χρεών ή των χρεών τους προς τα Επιμελητήρια) και τις ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευματίες.

Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και της παραγράφου 7.β.της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών από την 1η του έβδομου μήνα και μετά, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στο ίδιο μέτρο του ελέγχου των υποχρεώσεων της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και μάλιστα όλων, φορολογικών και μη φορολογικών (ελέγχονται και τα χρέη τους προς ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια), υπόκεινται και οι επιτηδευματίες που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος διάτρηση στοιχείων) κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση στη Δ.Ο.Υ., χωρίς να υφίσταται γι' αυτούς «χαριστικό» διάστημα για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους, με περαιτέρω συνέπεια στην περίπτωση που δεν μπορούν να τις τακτοποιήσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μη δύνανται να θεωρήσουν στοιχεία κατ' ουσία δηλαδή να μη δύνανται να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Είναι επομένως σαφές ότι οι επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο της έκδοσης στοιχείων με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003, τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των εν λόγω υποχρεώσεών τους, αφού, ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τους ίδιους μόνο για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μία φορά ανά διαχειριστική περίοδο και μάλιστα ετεροχρονισμένα (μετά την πάροδο πέντε μηνών), τους παρέχεται επιπλέον διάστημα ενός μηνός για την τακτοποίησή τους και τέλος δεν τους καταλογίζονται παραβάσεις για τα στοιχεία που έχουν εκδώσει σε αυτό το εξάμηνο έστω και αν δεν ήσαν ενήμεροι.

Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό, η έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων λόγω ύπαρξης κωλυμάτων θεώρησης (μη υποβολή δηλώσεων, ληξιπρόθεσμα χρέη), δεν θεωρείται έκδοση αθεώρητων εκ παραδρομής και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ.8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Εγγρ. 1062927/19/ 0015/29.7.2002, 10400676/111/0015/19.4.2006).

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.3/24.11.1992 , Άρθρο 32.0).

Η ανωτέρω ρύθμιση για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών, στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους υπόχρεους, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήματος και του αντιπαραγωγικού χρόνου των υπόχρεων (μη προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιχειρήσεων) και βέβαια στη συνέχιση της είσπραξης των χρεών και του ελέγχου υποβολής δηλώσεων εν γένει, μέτρο, την αναγκαιότητα του οποίου πιστεύουμε ότι κατανοούν όλοι.

Ως εκ τούτου, τυχόν άρση των συνεπειών για τους συγκεκριμένους επιτηδευματίες, πέραν του ότι στερείται νομικού ερείσματος, θα συνιστούσε αντισυνταγματική, άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο