Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2009 ]

ΠΟΛ.1135/19.10.2009 Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της

(Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19.10.2009
Αρ. Πρωτ.: 1080380/6774/511/Β0014
 
              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                            
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή υπηρεσιών & Ειδικά καθεστώτα»
2. 12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                       
Πληροφορίες: Α. Στάθη /Αικ. Παπαβασιλείου                
Τηλέφωνο: 210-3645848 /3375377                                       
Fax: 210-3645413                                   
E-mail: [email protected]                         
                               
 
ΠΟΛ.: 1135                     
                       
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της ».


Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 71611/2874/Φ1 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1752, τεύχος Β΄ και ημερομηνία 25 Αυγούστου 2009 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 1, περ. ι) και ιι), 2 και 3 της ως άνω απόφασης, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί σε ετήσια βάση υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν εκπονήσει επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες και σε υποψήφιους διδάκτορες υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε επιλεγμένα θέματα, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
 
2. Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, τα ποσά των χορηγούμενων υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθώς συνιστούν οικονομική ενίσχυση και όχι αντιπαροχή για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000).


ΙΙ. Φόρος Εισοδήματος
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης ορίζεται  ότι, για  τα ποσά των υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της πιο πάνω απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις  της περίπτωσης  γ΄ της  παραγράφου  6 του άρθρου  6 του Κ.Φ.Ε. (2238/1994-Φ.Ε.Κ.151Α΄).

Επομένως, οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές  που έχουν εκπονήσει διπλωματικές  εργασίες και σε υποψήφιους  διδάκτορες με διδακτορική διατριβή, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με  θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή χορηγούνται από το Δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Ακριβές αντίγραφο                                               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                              


Η Γενική Δ/ντρια Φορολογίας
Μαρία Γυφτάκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο