Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2008 ]

1049517/306/0015/5.5.2008 Μη σύνταξη απογραφής - Κύρος βιβλίων

(Μη σύνταξη απογραφής - Κύρος βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1049517/306/0015/5.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μη σύνταξη απογραφής - Κύρος βιβλίων.Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια του 1114288/2230/Α0012/28.3.2008 εγγράφου της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί το βιβλίο απογραφών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα.

2. Με την παράγραφο 27.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίζεται ότι η απογραφή που συντάσσεται κατά τη λήξη μιας διαχειριστικής περιόδου, αποτελεί την απογραφή έναρξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

3. Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν.3522/2006 και ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα βιβλία της δεύτερης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος δεν τηρεί το βιβλίο απογραφών. Με τις προϊσχύσασες διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 30 η παράλειψη αυτή αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων. Έτσι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η μη τήρηση βιβλίου απογραφών αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων της χρήσης 2006 και λόγο ανακρίβειας των βιβλίων της χρήσης 2007.

4. Περαιτέρω με τα 1103391/863/0015/26.11.2001 και 1059434/673/0015/4.7.2003 έγγραφα διευκρινίστηκε ότι η μη απογραφή περιουσιακών στοιχείων στην απογραφή λήξης και η κρίση ως ανακριβών των βιβλίων της χρήσης εκείνης, συνεπεία του λόγου αυτού, έχει ως αποτέλεσμα την κρίση των βιβλίων και της επόμενης χρήσης ως ανακριβών.

5. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος είχατε την υποχρέωση για τη χρήση 2006 να συντάξετε πραγματική απογραφή και δεν προβήκατε στη σύνταξη αυτής, η παράλειψη αυτή επηρεάζει εκτός από το κύρος των βιβλίων σας της χρήσης 2006 και το κύρος των βιβλίων σας της χρήσης 2007 καθότι η απογραφή λήξης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αποτελεί την απογραφή έναρξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος τα βιβλία της χρήσης 2006 θα κριθούν ως ανεπαρκή ενώ της χρήσης 2007 ως ανακριβή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο