Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2008 ]

1005969/34/0015/14.2.2008 Εκπρόθεσμη καταχώρηση σε καταστάσεις απογραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων αποθηκευτικού χώρου. Επιβολή προστίμου. Κύρος βιβλίων

(Εκπρόθεσμη καταχώρηση σε καταστάσεις απογραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων αποθηκευτικού χώρου. Επιβολή προστίμου. Κύρος βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1005969/34/0015/14.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη καταχώρηση σε καταστάσεις απογραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων αποθηκευτικού χώρου. Επιβολή προστίμου. Κύρος βιβλίων.Με την από 16/1/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας καταχώρησε απευθείας και μέσα στην οριζόμενη προθεσμία στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της έδρας της που βρίσκεται στην Αθήνα την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων της 31/12/2006 του αποθηκευτικού της χώρου που βρίσκεται στη Θεσσαλία. Εκ των υστέρων και μετά τις 20/2/2007 η επιχείρηση προέβει σε θεώρηση καταστάσεων απογραφής για τον αποθηκευτικό της χώρο στις οποίες και καταχώρησε μέχρι το τέλος του έτους 2007 την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων αυτού. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος της παράβασης που συνιστά η προαναφερόμενη παράλειψη, το πρόστιμο του Κ.Β.Σ. που θα επιβληθεί καθώς επίσης και την επίδραση αυτής στο κύρος των βιβλίων της συγκεκριμένης επιχείρησης. Επί των θεμάτων αυτών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μην τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.

Με την παράγραφο 30.2 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1016853/103/0015/ ΠΟΛ.1024/15.2.2007 διευκρινίστηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων.

2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους. Προκειμένου περί υποκαταστήματος που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικού χώρου, η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων καταγράφεται σε διπλότυπες καταστάσεις. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού, για την ενημέρωση του βιβλίου απογραφών.

4. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή. Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι οι εν λόγω πράξεις ή παρατυπίες να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή, το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.

5. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ ορίζονται οι πράξεις και οι παραλείψεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις, των οποίων η διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα τα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του υποχρέου να χαρακτηρίζονται ως ανακριβή.

6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι γενικές παραβάσεις είναι αυτές για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.

7. Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι όπως αναφέρετε στην αίτησή σας η συγκεκριμένη επιχείρηση καταχώρησε εμπρόθεσμα και αναλυτικά απευθείας στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της έδρας της τα αποθέματα του αποθηκευτικού της χώρου, προκύπτει ότι η μετά τις 20/2 και μέχρι το τέλος του έτους 2007 καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων της 31/12/2006 του αποθηκευτικού της χώρου σε διπλότυπες καταστάσεις απογραφής οι οποίες θεωρήθηκαν μετά τις 20/2/2007 θεωρείται εκπρόθεσμη καταχώρηση της ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων σε καταστάσεις απογραφής και όχι μη τήρηση αυτών. Η παράλειψη αυτή συνιστά γενική παράβαση, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ. (880 ευρώ για τη Γ').

8. Τέλος, η εκπρόθεσμη καταχώρηση σε καταστάσεις απογραφής των αποθεμάτων ποσοτικά δεν περιλαμβάνεται στις πράξεις και παραλείψεις που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του ΚΒΣ. Επομένως η παράλειψη αυτή από μόνη της δεν συνεπάγεται το χαρακτηρισμό των βιβλίων του υποχρέου ως ανεπαρκών ή ανακριβών, εφόσον η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στις εν λόγω καταστάσεις πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο