Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2009 ]

1039941/195/30.4.2009 Έννοια τρέχουσας τιμής για την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης

(Έννοια τρέχουσας τιμής για την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1039941/195/30.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια τρέχουσας τιμής για την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.


Απαντώντας στην από 13/4/2009 αίτησή σας σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι: «Τα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Εάν η τελευταία αυτή τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία».

«Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της τιμής κτήσης, της τρέχουσας τιμής αγοράς, του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας που ορίζονται από τις περιπτώσεις 6, 8, 9 (εκτός του τρίτου εδαφίου) και 10 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980».

2. Ακόμη, στην παράγραφο 28.1.1 της 1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι:

«Τρέχουσα τιμή αγοράς (περίπτ. 8 παρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του π.δ.1123/1980), είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ημέρα συντάξεως της απογραφής, από τη συνήθη αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές διακυμάνσεις τιμών. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής αγοράς, λαμβάνονται υπόψη και τα ειδικά έξοδα αγοράς».

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, για να αποτιμηθούν τα αποθέματα στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην τρέχουσα τιμή αγοράς πρέπει αυτή να είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης των αποθεμάτων, που υπολογίζεται με μία από τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αυτών. Ακόμη, προκύπτει ότι, για την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, ως τρέχουσα τιμή αγοράς των αποθεμάτων, λαμβάνεται η τιμή στην οποία η οικονομική μονάδα (επιτηδευματίας) έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί τα αγαθά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Σημειώνεται ότι, είναι σύνηθες, η τρέχουσα τιμή αγοράς κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου να προκύπτει από τα τιμολόγια των προμηθευτών που λαμβάνει η οικονομική μονάδα κατά την ημερομηνία σύνταξης της απογραφής (π.χ. την 31/12 για διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/12 εκάστου έτους), με απόκλιση από την ημερομηνία αυτή ολίγων ημερών.

Επειδή όμως, από τις διατάξεις δεν τίθεται σχετικός περιορισμός ως τρέχουσα τιμή αγοράς των αποθεμάτων κατά την αποτίμηση αυτών στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου θα μπορούσε να ληφθεί η τιμή διάθεσης των αγαθών από τον προμηθευτή, που προκύπτει εγγράφως, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, δηλαδή η τιμή διάθεσης του προμηθευτή να προκύπτει από συνήθεις αγορές, συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες διακυμάνσεις τιμών προσφορών. Ακόμη, σημειώνεται ότι, όπως είναι προφανές, στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές για το ίδιο είδος αγαθού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ως τρέχουσα τιμή αγοράς, η μεγαλύτερη εξ αυτών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω εκ του λόγου ότι εξαρτώνται από πραγματικά περιστατικά, είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του φορολογικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο