Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2008 ]

1013932/93/0015/5.3.2008 Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων με τη μέθοδο FIFO

(Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων με τη μέθοδο FIFO)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1013932/93/0015/5.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος αποτίμησης αποθεμάτων με τη μέθοδο FIFO.


Με την από 25/1/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι επιχείρηση η οποία κάνει απογραφή με τη μέθοδο FIFO απογράφει 20 παντελόνια 100% cotton. Από τον έλεγχο των τιμολογίων αγοράς διαπιστώνει ότι έχει αγοράσει στις 5/11/2007 8 παντελόνια προς 25 ευρώ με έκπτωση 20% με τελική τιμή μετά την έκπτωση 20 ευρώ και στις 5/9/2007 18 παντελόνια προς 25 ευρώ χωρίς έκπτωση.

Ερωτάτε δε αν θα απογράψει τα 8 παντελόνια προς 20 ευρώ το τεμάχιο (που είναι η τιμή του είδους κατά την τελευταία αγορά μετά την έκπτωση) και τα υπόλοιπα 12 τεμάχια προς 25 ευρώ (τα οποία δεν είχαν έκπτωση).

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ΚΒΣ μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η τιμή κτήσης υπολογίζεται με βάση οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται πάγια για τα αποθέματα όλων των εγκαταστάσεων.

2. Ακόμη στην παράγραφο 28.1.1. της 1118148/936/0015/ ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων διευκρινίζεται ότι:

Τιμή κτήσης είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων, αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο κόστος αγοράς). Τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια, μειωμένη κατά τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δε βαρύνουν, τελικά, την οικονομική μονάδα. Ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση του αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και λοιποί φόροι - τέλη εισαγωγής, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των σχετικών ειδών.

3. Τέλος στην παράγραφο 28.1.3 της ίδιας ως άνω εγκυκλίου αναφέρεται ότι μεταξύ των παραδεκτών μεθόδων υπολογισμού της τιμής κτήσης είναι και η μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O).

Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (First in - First out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσεως και αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν. Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία αγορά.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγίως οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσης μεταξύ των οποίων είναι και η μέθοδος FIFO σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσης και αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν και η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία αγορά. Η δε τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια μειωμένη μεταξύ άλλων κατά τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές.

Συνεπώς στην περίπτωσή σας η τιμή κτήσης των αποθεμάτων θα υπολογιστεί με τη μέθοδο FIFO για το συγκεκριμένο είδος που αναφέρεται στην αίτησή σας (παντελόνια 100% COTTON) και εφόσον πρόκειται για ίδιο είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ως εξής:

Ποσότητα Αξία
8 20 ευρώ (τιμολόγιο αγοράς της 5/11/2007 μετά την έκπτωση)
12 25 ευρώ (τιμολόγιο αγοράς της 5/9/2007)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο