Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

1024661/109/9.4.2009 Διαχειριστική περίοδος ΕΠΕ προερχόμενης από μετατροπή ΟΕ με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972

(Διαχειριστική περίοδος ΕΠΕ προερχόμενης από μετατροπή ΟΕ με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ., Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρ. Πρωτ.: 1024661/109/9.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διαχειριστική περίοδος ΕΠΕ προερχόμενης από μετατροπή ΟΕ με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.Απαντώντας στο 1076/23-2-2009 έγγραφό σας με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας …, η οποία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας …. με τις διατάξεις του ν.1297/1972 και της οποίας η ανακοίνωση για την καταχώρηση στις 31/12/2007 του καταστατικού σύστασής της στο μητρώο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) στις 4/1/2008, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το 10403/26-3-2009 υπηρεσιακό σημείωμά της, μας γνώρισε τα ακόλουθα:

«1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972, οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού εφαρμόζονται μεταξύ άλλων και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι η συγχώνευση ή μετατροπή θα περατωθεί μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2011.

2. Με την αριθ.Ε.16455/ΠΟΛ.264/6.8.1969 διαταγή μας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στο όνομα της τελευταίας φορολογούνται τα κέρδη που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της, δηλαδή από την δημοσίευση του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά, ενώ για τα μέχρι την ημερομηνία αυτή κέρδη φορολογούνται οι επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να προσδιοριστούν τα κέρδη, οι συγχωνευόμενες ή μετατρεπόμενες εταιρείες πρέπει να συντάσσουν απογραφή λήξης και η εταιρεία που προέρχεται από την συγχώνευση ή μετατροπή απογραφή έναρξης.

3. Από τα στοιχεία του αρ. πρωΤ.1076/23.02.2009 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Πόρου, αντίγραφο του οποίου μας αποστείλατε, προκύπτει, ότι στις 28.12.2007 συστήθηκε Ε.Π.Ε. (…..), σύμφωνα με το αριθ.3399/28.12.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά …., η οποία προήλθε από μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας (……) με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. Το καταστατικό της εν λόγω Ε.Π.Ε. καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 31.12.2007 (με αριθ. μητρώου 11064 και αριθ. κατάθεσης 899/2007) και περίληψή του δημοσιεύθηκε στις 4.01.2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. - ΦΕΚ 71/4.01.2008).

4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι χρόνος απόκτησης της νομικής προσωπικότητας της εν λόγω Ε.Π.Ε. είναι ο χρόνος δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 4.01.2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Ε.16455/ΠΟΛ.264/6.8.1969 διαταγή μας.».

2. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι για τα νομικά πρόσωπα, ο χρόνος έναρξης της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου είναι ο χρόνος που τυπικά αποκτούν νομική προσωπικότητα, η πρώτη διαχειριστική περίοδος της προερχόμενης από μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, εταιρείας …….. αρχίζει στις 4-1-2008 που είναι ο χρόνος απόκτησης της νομικής προσωπικότητάς της και ως εκ τούτου και χρόνος λήξης της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου της μετατρεπόμενης εταιρείας ………


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο