Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2009 ]

1039262/191/0015/13.7.2009 Τρόπος έκδοσης γραμματίων προείσπραξης από δικηγορικούς συλλόγους και διαφύλαξή τους από δικηγορικούς συλλόγους και δικηγόρους

(Τρόπος έκδοσης γραμματίων προείσπραξης από δικηγορικούς συλλόγους και διαφύλαξή τους από δικηγορικούς συλλόγους και δικηγόρους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1039262/191/0015/13.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης γραμματίων προείσπραξης από δικηγορικούς συλλόγους και διαφύλαξή τους από δικηγορικούς συλλόγους και δικηγόρους.Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας θέτετε τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Εάν οι δικηγορικοί σύλλογοι οφείλουν να εκδίδουν θεωρημένες τετραπλότυπες αποδείξεις είσπραξης (γραμμάτια προείσπραξης) και να διαφυλάσσουν το τέταρτο αντίγραφο (στέλεχος) για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και β) Εάν το πρώτο αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου εκδότη της Α.Π.Υ. και να φυλάσσεται από αυτόν, ή πρέπει να παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, δεδομένου ότι ο καταβάλλων την αμοιβή είναι ο εκάστοτε πελάτης του δικηγόρου.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.3026/1954 και των άρθρων 9 και 10 του ν.1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αμοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόμιμες κρατήσεις.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου δικηγόρου και η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγραφο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος.

3. Επίσης, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1220/21.9.2001, η οποία έλαβε υπόψη την πρακτική που ακολουθείται από δικηγόρους και δικηγορικούς συλλόγους, ήτοι την κατάθεση από τον ίδιο το δικηγόρο (για διευκόλυνση του πελάτη του) στο δικηγορικό σύλλογο συνήθως μόνο των ποσών που αντιστοιχούν στις κρατήσεις (παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ ταμείων, συλλόγου κ.λ.π.) και όχι του συνολικού ποσού της αμοιβής, ενώ παράλληλα εκδίδεται το γραμμάτιο προείσπραξης επί του οποίου αναγράφεται ότι ο πελάτης έχει καταβάλει στο δικηγόρο την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του, διευκρινίστηκαν, μεταξύ άλλων τα εξής:

α) ότι δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία τόσο του δικηγόρου, όσο και του πελάτη του (όταν αυτός είναι επιτηδευματίας) είναι η Α.Π.Υ. στην οποία αναγράφεται ως αμοιβή το ποσό εκείνο που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων από το δικηγορικό σύλλογο, από την προεισπραττόμενη ελάχιστη ακαθάριστη αμοιβή (αξία γραμματίου), με περαιτέρω αναλυτική περιγραφή στο περιεχόμενο της απόδειξης, του ποσού της ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής (αξία γραμματίου) καθώς και του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο. Στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων πρέπει να καταχωρείται στο σκέλος των εσόδων το τελικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων για το δικηγορικό σύλλογο.

β) ότι επί πλέον του αντιτύπου της Α.Π.Υ. που παραδίδεται από τον δικηγόρο στον πελάτη του (αντισυμβαλλόμενο) επισυνάπτεται σε φωτοαντίγραφο και το εκδιδόμενο από το δικηγορικό σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης. Οι δικηγόροι, εκδότες Α.Π.Υ., φυλάσσουν το εν λόγω γραμμάτιο, στους χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

4. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.

Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

5. Από όλα τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι:

α) Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης (γραμμάτιο προείσπραξης) για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στα δικαστήρια (παρ.2 του παρόντος), το στέλεχος της οποίας δεν είναι υποχρεωμένοι να το διαφυλάττουν για το χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι το εν λόγω στοιχείο δεν ορίζεται ρητά από τον Κώδικα αυτό, αλλά από άλλες διατάξεις μη φορολογικές. β) Εφόσον έχει παραδοθεί το πρώτο αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης στον πελάτη, είτε από το δικηγόρο, είτε από το δικηγορικό σύλλογο (θέμα πραγματικό) ο δικηγόρος δεν υποχρεούται στη διαφύλαξη κάποιου αντιτύπου ή φωτοαντιγράφου του, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση από τις σχετικές διατάξεις. Στη δε περίπτωση που ο δικηγόρος διαφυλάσσει ο ίδιος το πρώτο αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης (θέμα επίσης πραγματικό) υποχρεούται να παραδίδει στον πελάτη του φωτοαντίγραφο του αντιτύπου του γραμματίου προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου επισυνάπτοντάς το επί της εκδιδόμενης Α.Π.Υ., ενώ υποχρεούται παράλληλα να το φυλάσσει στους χρόνους που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω γραμμάτιο προείσπραξης δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο, αφού δεν προβλέπεται από διατάξεις του Κ.Β.Σ., ούτε δικαιολογητικό εγγραφής (παρ. 3 του παρόντος), αλλά ενισχυτικό στοιχείο της απόδειξης της συναλλαγής, η μη διαφύλαξή του από τον υπόχρεο θεωρείται γενική παράβαση και όχι αυτοτελής της περίπτωσης θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για την οποία επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του ν.2523/1997 (έγγραφό μας 1050354/66/0015/19.5.2009).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο