Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2009 ]

1060428/294/2.7.2009 Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.

(Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1060428/294/2.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.


Με την από 15/6/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η ένωσή σας, πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τηρεί φορολογικά βιβλία (εσόδων- εξόδων) για τη δραστηριότητά της (έκδοση βιβλίων) που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων αυτών, καθώς και των παραστατικών δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού όπως τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων, διαφύλαξης βιβλίων, κ.λπ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου αυτού του νόμου για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

4. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-1-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα φορολογικά βιβλία που τηρεί η ένωσή σας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ή λαμβάνει για τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών στα βιβλία αυτά, διατηρούνται ως ακολούθως:

α. Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή είχε λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.

β. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) πρέπει να διατηρηθούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) ως εξής:


Βιβλία χρήσης 2000 μέχρι 31/12/2009 λόγω παράτασης του χρόνου παραγραφής με το άρθρο 11 του ν. 3513/2006 μέχρι 31.12.2008 και την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 μέχρι 31/12/2009


Βιβλία χρήσης 2001 μέχρι 31/12/2009 λόγω παράτασης του χρόνου παραγραφής με το άρθρο 11 του ν. 3513/2006 μέχρι 31.12.2008 και την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 μέχρι 31/12/2009

Βιβλία χρήσης 2002 μέχρι 31/12/2009 λόγω παράτασης του χρόνου παραγραφής με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 μέχρι 31/12/2009

Βιβλία χρήσης 2003 μέχρι 31/12/2009 κ.λπ.


γ. Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση υποθέσεων με τις γενικές διατάξεις ή των σχετικών αποφάσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές καθίστανται αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του Ν.3296/2004 (14/12/2004) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).


5. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν ισχύουν για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.18 του Ν.3091/2002, 22 παρ.3 του Ν.3212/2003 και 84 παρ.5 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994). Τα βιβλία και στοιχεία διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο