Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2008 ]

1050616/313/0015/18.7.2008 Διαφύλαξη των προαιρετικά εκδιδόμενων αντιτύπων των φορολογικών στοιχείων

(Διαφύλαξη των προαιρετικά εκδιδόμενων αντιτύπων των φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1050616/313/0015/18.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διαφύλαξη των προαιρετικά εκδιδόμενων αντιτύπων των φορολογικών στοιχείων.


Με την από 7.5.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι πελάτης σας (ανώνυμη εταιρεία) εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, σε τρία αντίτυπα (πελάτης - στέλεχος - λογιστήριο), τα οποία και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική δήλωση κατάστασης εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων από το φορολογικό μηχανισμό που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., και ρωτάτε, εάν δύναται η εν λόγω εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., να προβαίνει στην καταστροφή των αντιτύπων που προορίζονται για το λογιστήριο, πριν το τέλος του χρόνου διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι το προαιρετικά εκδιδόμενο αυτό αντίτυπο χρησιμοποιείται μόνο για αρχειακούς ενδοεπιχειρησιακούς λόγους.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, ο επιτηδευματίας εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., μπορεί όμως για τις ανάγκες των συναλλαγών ή για οργανωτικούς λόγους, να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα, εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 10 παρ.2 του ν.2753/1999 (έναρξη ισχύος από 17.11.1999), μεταξύ άλλων, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα.

4. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες έχουν υποχρέωση διαφύλαξης, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., των υποχρεωτικώς εκδιδόμενων, κατά περίπτωση, φορολογικών στοιχείων, ενώ η μη διαφύλαξη, από τον εκάστοτε υπόχρεο, των επιπλέον προαιρετικά εκδιδόμενων αντιτύπων των εν λόγω στοιχείων θεωρείται τυπική παράβαση και δεν επισύρει κυρώσεις του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο