Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-1996 ]

ΠΟΛ.1087/14.3.1996 Φορολογική μεταχείριση των ακαθάριστων εσόδων από διαγραφές οφειλών από τόκους υπερημερίας

(Φορολογική μεταχείριση των ακαθάριστων εσόδων από διαγραφές οφειλών από τόκους υπερημερίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1034702/10165/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 19.3.1996Ε.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1087

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ακαθάριστων εσόδων από διαγραφές οφειλών από τόκους υπερημερίας.

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 1046832/10240/Β0012/ διαταγή μας.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Με την πιο πάνω σχετική διαταγή μας έγινε δεκτό, ότι τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικώς, που προκύπτουν λόγω της ανάληψης από το Δημόσιο οφειλών επιχειρήσεων από τόκους υπερημερίας στα πλαίσια των ρυθμίσεων που ορίζονται από σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται στη διαταγή αυτή, κατανέμονται ισόποσα και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας έγινε η διαγραφή και στις επόμενες τέσσερις (4) αυτής.

2. Η φορολόγηση των υπόψη ακαθάριστων εσόδων με τον παραπάνω τρόπο και όχι κατά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας αυτά αποκτήθηκαν από τις επιχειρήσεις, δηλαδή κατά τη διαχειριστική περίοδο που έγινε η διαγραφή, κατέστη αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η σημαντική φορολογική επιβάρυνσή τους και να επιτευχθεί ο δικαιολογητικός λόγος έκδοσης των προαναφερόμενων σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, που είναι η ανάγκη ενίσχυσής τους είτε με στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη γενικότερη ανάπτυξη των νομών στους οποίους είναι εγκατεστημένες είτε λόγω του πλήγματος που υπέστησαν από τη Γιουγκοσλαβική κρίση, κατά περίπτωση.

3. Από υπομνήματα, που υπέβαλαν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκύπτει ότι για ορισμένες το ύψος των κατά τα πιο πάνω διαγραφεισών οφειλών τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με αποτέλεσμα και μετά την κατανομή και φορολόγηση των προερχόμενων από αυτή την αιτία ακαθάριστων εσόδων τους σε πέντε (5) διαχειριστικές περιόδους να υφίστανται σοβαρή φορολογική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, για τις επιχειρήσεις αυτές δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η προαναφερόμενη σχετική διαταγή μας, οπότε δημιουργείται διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οποίων οι διαγραφείσες όμοιες οφειλές είναι χαμηλού ύψους.

4. Με στόχο τον περιορισμό της κατά τα πιο πάνω διακριτικής μεταχείρισης γίνεται δεκτό όπως, στην περίπτωση κατά την οποία το ύψος των υπόψη διαγραφεισών ή διαγραφόμενων μελλοντικά οφειλών των επιχειρήσεων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δρχ., τα ακαθάριστα έσοδά τους, που προέρχονται από αυτή την αιτία, κατανεμηθούν ισόποσα και φορολογηθούν στη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας αποκτήθηκαν και στις επόμενες εννέα (9) αυτής.

5. Η αριθμ. 1046832/ΠΟΛ. 1194/12.7.1995 διαταγή μας παύει να ισχύει κατά το μέρος που αντίκειται στην παρούσα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο