Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2009 ]

1110300/620π.ε.//0015/16.1.2009 Σχετικά με υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

(Σχετικά με υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1110300/620π.ε.//0015/16.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησής σας και αναφορικά με τα ερωτήματά σας που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των υποθηκοφυλάκων, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων, ως προς τα υποβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία για διασταύρωση, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 της Α.Υ.Ο.Ο. αρ.1100721/661/ 0015/ ΠΟΛ.1118/19.10.2007 περί του «Χρόνου και τρόπου ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες», τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, για τα οποία εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που υποβάλλονται από 30.9.2007 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2006 και εφεξής.

Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τους πελάτες - επιτηδευματίες των εν λόγω υποθηκοφυλάκων κατά το μέρος που αφορά τις υποβαλλόμενες από αυτούς συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.

2. Περαιτέρω, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκ. 3/1992 παρ.20.0. και έγγραφο 1122105/1006/0015/15.12.1992), περιέχονται συναλλαγές εφόσον είναι από ή προς άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα των παρ.3 και 4 του Κ.Β.Σ., για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκτέλεση του σκοπού τους, με εξαίρεση τις αμοιβές που καλύπτονται με αποδείξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., οι οποίες αφορούν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992) ο ελεύθερος επαγγελματίας εκδίδει α.π.υ. με κάθε επαγγελματική του είσπραξη. Όμως με βάση τη δικαστηριακή νομολογία (αποφάσεις του Σ.τ.Ε. αρ. 2413/1996 και 4083/1997) κρίθηκε ότι, το ποσό του μερίσματος που διανέμεται σε δικηγόρους μέλη δικηγορικών συλλόγων, στους οποίους έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος στην παρ.7 του άρθρου 161 του ν.δ/τος 3026/1954 λογαριασμός και το οποίο μέρισμα προέρχεται από το λογαριασμό αυτό, δεν αποτελεί αμοιβή του δικηγόρου από τον πελάτη του κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π. Δ/γμα 99/1977) και ακολούθως του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992). Συνεπώς, για την είσπραξη του διανεμόμενου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο στα μέλη του μερίσματος από τον πιο πάνω λογαριασμό, ο εισπράττων το μέρισμα δικηγόρος δεν υποχρεούται να εκδώσει θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον από τη νομολογία και τη Διοικητική πρακτική η είσπραξη από το δικηγόρο του διανεμόμενου μερίσματος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο στα μέλη του, δε θεωρείται ως επαγγελματική του είσπραξη, δεν εντάσσεται στις συναλλαγές στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., συνεπώς δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση από την είσπραξη των ως άνω διανεμόμενων μερισμάτων για το δικηγόρο.

3. Ενόψει των προαναφερομένων, ομοίως το ίδιο ισχύει και για τα μερίσματα που χορηγούν με ανάλογη διαδικασία και για τον ίδιο σκοπό και άλλοι επαγγελματικοί σύλλογοι (συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών κ.α.) στα μέλη τους. Συνεπώς για τα μερίσματα που χορηγούν οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι στα μέλη τους (με βάση τις διατάξεις του άρθρου 114 και επομ. του ν. 2830/2000), εφόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για αμοιβές που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τους πελάτες τους στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, κατ' αναλογία των ανωτέρω αναφερομένων, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τον συμβολαιογράφο, από την είσπραξη των διανεμόμενων μερισμάτων από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο