Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2008 ]

1083949/467/0015/26.11.2008 Γλώσσα τήρησης τιμολογίων

(Γλώσσα τήρησης τιμολογίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1083949/467/0015/26.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Γλώσσα τήρησης τιμολογίων.


Σε απάντηση της από 6.8.2008 αίτησής σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο οποί γίνεται η συναλλαγή.

2. Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 29 παρ. 22 του ν.3522/2006 (έναρξη ισχύος από 22.12.2006) και ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 (παρ. 29.23.) προκύπτει ότι:

α) Το περιεχόμενο των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας μπορεί πλέον να διατυπώνεται από τον επιτηδευματία σε οποιαδήποτε γλώσσα. β) Η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου μετάφραση στην ελληνική γλώσσα τόσο των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, όσο και των τιμολογίων που λαμβάνει ο επιτηδευματίας, ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές εντός ή εκτός της χώρας. Στη περίπτωση αυτή ο επιτηδευματίας υποχρεούται να προσκομίζει τα τιμολόγια μεταφρασμένα, μέσα σε εύλογη προθεσμία, που τίθεται για το σκοπό αυτό από τη φορολογική αρχή.

γ) Παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των ποσών στα τιμολόγια σε οποιοδήποτε νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 11 τίτλος Γ' παράγραφος 2 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (6η Οδηγία του Συμβουλίου της 17/5/1977).

3. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι τα τιμολόγια που εκδίδει η εταιρεία σας προς αντισυμβαλλόμενους, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό, μπορεί να είναι διατυπωμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε και κατά συνέπεια και στην αγγλική, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο