Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2008 ]

1050426/309/0015/8.7.2008 Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαφύλαξη τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο

(Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαφύλαξη τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1050426/309/0015/8.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαφύλαξη τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο.


Με την από 20.2.2008 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών (σχετικό το με αριθμ. πρωτ. 10644/02/04/21.4.2008 έγγραφό της), θέτετε υπόψη των Υπηρεσιών μας ότι προτίθεστε να αποθηκεύετε τα τιμολόγια προμηθευτών με ηλεκτρονικό τρόπο και ζητάτε, όπως αναφέρετε, την έγκρισή μας προκειμένου τα αποθηκευμένα τιμολόγια να θεωρούνται νομικώς αποδεκτά στη θέση των πρωτότυπων τιμολογίων. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στην αίτησή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 18α ΚΒΣ, ορίζεται ότι «Ο επιτηδευματίας οφείλει να μεριμνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. Αντίτυπα των τιμολογίων που εκδίδονται εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία, παραδίδονται σ' αυτόν μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο κώδικας για την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων.» Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι : «Ο επιτηδευματίας μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, μέσα στις προθεσμίες που τίθενται με την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε μεταβολή του τόπου αυτού.» Επιπλέον με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου , ορίζεται ότι «Όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, o επιτηδευματίας υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας τα τιμολόγια που εκδίδει ή λαμβάνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα αυτόν.».

Περαιτέρω με τις διατάξεις των παρ. 12, 13 και 14 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι: «Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου καθώς και το ευανάγνωστο των τιμολογίων που αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα εξασφαλίζεται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.

Η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου τους λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Όταν τα τιμολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποθηκεύονται και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου, τα οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν και πρέπει να είναι ευανάγνωστα για όσο χρόνο ορίζεται η διάρκεια φύλαξής τους από τον Κώδικα αυτόν.

Όταν ο επιτηδευματίας αποθηκεύει τα τιμολόγια τα οποία εκδίδει ή λαμβάνει με ηλεκτρονικά μέσα εξασφαλίζοντας επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα δεδομένα και ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης αυτών των τιμολογίων, όπου είναι αναγκαίο για το φορολογικό έλεγχο.» Τέλος με τις διατάξεις της παρ. 4 Α.Υ.Ο.Ο. 1028970/220/0015 ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380 Β') ορίζεται ότι «Όταν τα τιμολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί με χειρόγραφο τρόπο ή νομίμως χωρίς τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, αποθηκεύονται και διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ως στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή ως δικαιολογητικά εγγραφής, τότε η γνησιότητά τους και η ακεραιότητα των δεδομένων τους, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της περίπτωσης αυτής θα καθορισθούν με νεότερη Υπουργική Απόφαση».

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής :

α) Στην περίπτωση που γίνεται αποθήκευση τιμολογίων στην αλλοδαπή σε ηλεκτρονική μόνον μορφή, τότε αυτή θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσα που εξασφαλίζουν την άμεση και επιγραμμική (on-line) πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα δεδομένα των τιμολογίων αυτών και συγχρόνως θα πρέπει να αποθηκεύονται και τα δεδομένα εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου, μη αποκλειόμενης για το σκοπό αυτό, της χρήσης της διαδικασίας δημιουργίας συμβολοσειράς σήμανσης μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. β) Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζονται τα παραπάνω, τότε σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να αποθηκεύει τα τιμολόγια ή τα αντίτυπα αυτών, σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την αρχική τους μορφή με την οποία αυτά διαβιβάστηκαν. Στην περίπτωση αυτή, εφ' όσον τα τιμολόγια αυτά δεν είχαν σημανθεί κατά τη διαδικασία της δημιουργίας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 ΑΥΟΟ 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380Β'), παρέχεται η δυνατότητα της ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης αυτών, μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφ' όσον πρώτα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής με νεότερη σχετική Υπουργική Απόφαση. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είχαν εκδοθεί από την ανάδοχο τιμολόγησης αλλοδαπή εταιρεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες της σήμανσης μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, τότε αρκεί η αποστολή από την αλλοδαπή εταιρεία και η αποθήκευσή από τον επιτηδευματία, των ηλεκτρονικών αρχείων της σήμανσης ( αρχεία «* a.txt» και «* b.txt»).

Τέλος όσον αφορά το θέμα αποθήκευσης ή μη του περιεχομένου των τιμολογίων σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD), επισημαίνεται ότι τέτοια δυνατότητα παρέχεται στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ και εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ίδια παράγραφο. Κατόπιν των ανωτέρω, τηρουμένων των όσων κατά περίπτωση προβλέπονται από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, είναι σύννομη η αποθήκευση των τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης για την ενέργεια αυτή. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο