Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2009 ]

1028970/137/0015/16.4.2009 Εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη αυτών, με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτου

(Εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη αυτών, με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1028970/137/0015/16.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη αυτών, με τη μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών τρίτου.


Με την από 13.3.2009 θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας Χ Συμμετοχική Α.Ε. του αλλοδαπού ομίλου Χ, είναι μητρική εταιρεία άλλων ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών και προμηθεύονται αγαθά τόσο από ημεδαπές, όσο και αλλοδαπές εταιρείες. Ο όμιλος έχει οργανώσει και λειτουργεί, μέσω συγκεκριμένης τράπεζας, ένα σύστημα ομαδικών πληρωμών των προμηθευτών με στόχο την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους διαχείρισης των πληρωμών με τον εξής τρόπο: Την ημέρα που οι εταιρείες του ομίλου έχουν προγραμματίσει να γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών, κάθε εταιρεία εμβάζει τα πληρωτέα ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό μιας εκ των ελληνικών εταιρειών του ομίλου και μέσω αυτού του λογαριασμού θα διενεργούνται αυθημερόν όλες οι πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές των παραπάνω εταιρειών συνολικά και ο λογαριασμός αυτός θα έχει μηδενικό υπόλοιπο στο τέλος της ημέρας. Επίσης θα υπάρχουν στοιχεία ανά εταιρεία που θα δείχνουν βάσει ποίων οφειλών διαμορφώθηκε το συνολικό πληρωτέο ποσό που θα εμβάζεται στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό και παράλληλα θα υπάρχουν στοιχεία που θα δείχνουν βάσει ποίων οφειλών ποίων εταιρειών διαμορφώθηκε το συνολικό πληρωτέο ποσό ανά προμηθευτή.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν είναι σύννομο η εξόφληση των τιμολογίων, που λαμβάνουν οι ελληνικές θυγατρικές εταιρείες αγοραστές των αγαθών από έλληνες προμηθευτές, να γίνεται με το ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο, όταν η αξία εκάστου των τιμολογίων υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.) «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».

2. Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού, τα οποία επίσης πρέπει να διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου.

3. Η ανωτέρω διάταξη η οποία θεσπίστηκε με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων αξίας άνω των 15.000 € για συναλλαγές μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας (έγγραφά μας 1043942/325/13.6.02,  1057879/418/22.7.2002), είτε η εξόφληση γίνεται άμεσα από τον οφειλέτη, είτε παρεμβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ως μεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη.

4. Περαιτέρω όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1008070/ 92/0015/3.4.2003 και 1061360/663/0015/29.10.2003) για την εξόφληση των συναλλαγών από λήπτες φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ, μέσω πράκτορα (εταιρείας factoring) θα πρέπει κατά την έκδοση των δίγραμμων επιταγών ή να αναγράφονται σ' αυτές τα στοιχεία του πράκτορα και παράλληλα να σημειώνονται και τα στοιχεία του εκδότη του τιμολογίου ή να σημειώνονται τα στοιχεία αυτού (εκδότη του τιμολογίου) πληροφοριακά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. στις εξοφλητικές αποδείξεις που εκδίδονται με τις πληρωμές, προκειμένου να είναι άμεσα εφικτή η διαπίστωση, σε πιθανό φορολογικό έλεγχο τήρησης της σχετικής υποχρέωσης.

5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει αφενός ότι, επειδή οι εν λόγω συναλλαγές εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., η εταιρείες (θυγατρικές ελληνικές) λήπτριες των τιμολογίων υποχρεούνται να τα εξοφλήσουν τμηματικά ή ολικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή και αφετέρου ότι είναι σύννομο η εξόφληση των τιμολογίων να γίνεται μέσω τρίτου (εν προκειμένω μέσω μίας εκ των θυγατρικών), η οποία ενεργεί ως μεσολαβητής πληρωμών με διαδοχικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών τόσο της πρώτης (λήπτριας), όσο και της μεσολαβήτριας, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 με την προϋπόθεση ακόμη ότι η λήπτρια εταιρεία διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχετικές διαδοχικές τραπεζικές καταθέσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες συναλλαγές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο