Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-2008 ]

1085939/19/0015/11.8.2008 Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής - εξόφληση συναλλαγών που αφορούν τα ως άνω αγαθά, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή

(Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής - εξόφληση συναλλαγών που αφορούν τα ως άνω αγαθά, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1085939/19/0015/11.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο δελτίο αποστολής - εξόφληση συναλλαγών που αφορούν τα ως άνω αγαθά, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.


Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας ζητάτε, να μην ισχύσουν για τις ΑΣΟ οι νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρέωση αναγραφής της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή στο δελτίο αποστολής, κατά περίπτωση, και να επιτρέπεται κατ' εξαίρεση ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των ΑΣΟ και των μελών τους στην περίπτωση συναλλαγών που αφορούν οπωρολαχανικά και κρέατα αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο. Σε σχέση με τα ανωτέρω αιτήματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 117), προστέθηκε νέο δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α' 84), με τις διατάξεις του οποίου θεσπίστηκε υποχρέωση αναγραφής (από 20.6.2008) στο δελτίο αποστολής, εκτός των δεδομένων που ήδη απαιτούνται από τις λοιπές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11, και της τιμής μονάδας καθώς και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και των κρεάτων που αποστέλλονται ή παραδίδονται με σκοπό την αγορά ή την πώληση ή τέλος την πώληση για λογαριασμό τρίτου. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία θεσπίστηκε, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, υποχρέωση αναγραφής στο βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής των δεδομένων αυτών, στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται οπωρολαχανικά ή κρέατα, χωρίς δελτίο αποστολής, με σκοπό την αγορά ή την πώληση για λογαριασμό τρίτου.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με το οποίο για την απόδειξη των συναλλαγών που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων καθώς επίσης και τη λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση πώλησης των ως άνω αγαθών για λογαριασμό τρίτου, αξίας 1.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πωλητή των αγαθών αυτών. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται μόνον οι λήπτες φορολογικών στοιχείων -πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. που δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.).

Οι ως άνω διατάξεις θεσπίστηκαν για τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση/απόδειξη των πραγματικών συναλλαγών που αφορούν ειδικότερα τις συναλλαγές (αγορές, διακινήσεις) οπωρολαχανικών και κρεάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο (αγρότες του ειδικού ή του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και επιτηδευματίες) καθώς επίσης για να καλύψουν την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των εν λόγω συναλλαγών για την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, κυρίως όμως θεσπίστηκαν ως γνωστό, στα πλαίσια μιας δέσμης μέτρων για την προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα για την συστηματική παρακολούθηση της διαμόρφωσης των τιμών των αγαθών αυτών πρώτης ανάγκης, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιμών αυτών.

Η εφαρμογή των διατάξεων είναι καθολική για τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτές, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτυγχάνετο ο ανωτέρω επιδιωκόμενος σκοπός, για τον οποίο πρωτίστως θεσπίστηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση ή η κατάργηση των διατάξεων αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο