Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2008 ]

1013617/17/0015/1.2.2008 Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων

(Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1013617/17/0015/1.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού - Επίδραση στο κύρος βιβλίων και στοιχείων.


Σε απάντηση του από 14.11.2007 εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (σχετ. 3386/19.12.2007) και όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας και ειδικότερα το αίτημά σας να μην αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων η μη τήρηση της διαδικασίας εξόφλησης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για τα τιμολόγια που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.) «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή». Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού, τα οποία επίσης πρέπει να διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου.

2. Η ανωτέρω διάταξη η οποία θεσπίστηκε με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων αξίας 15.000 ευρώ και άνω, για συναλλαγές μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας (έγγραφά μας 1043942/325/13.6.02, 1057879/418/22.7.2002), είτε η εξόφληση γίνεται άμεσα από τον οφειλέτη, είτε παρεμβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ως μεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό οι συναλλαγές, που διενεργούνται από 22.12.2006 και εφεξής, μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών, επιτρεπομένου του συμψηφισμού των αμοιβαίων ανταπαιτήσεών τους.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, ως λόγος ανεπάρκειας των βιβλίων και των στοιχείων της Β' και Γ' κατηγορίας, μεταξύ των άλλων, θεωρείται και η εξόφληση των τιμολογίων αξίας 15.000 ευρώ και άνω, με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού (μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή).

5. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι κατά την τελευταία αναμόρφωση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (ν.3522/2006 - Φ.Ε.Κ. 276 Α') η αρμόδια Επιτροπή που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, μελέτησε το αίτημα της κατάργησης των υπόψη διατάξεων του άρθρου 18, το οποίο είχε τεθεί από διαφόρους φορείς, πλην όμως δεν υιοθετήθηκε, δεδομένου ότι η εφαρμογή τους έχει συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εικονικών συναλλαγών. Παράλληλα και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30, οι οποίες βέβαια συνεκτιμώνται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (δεν αρκούν από μόνες τους) για την κρίση των βιβλίων και στοιχείων, λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της εμφάνισης εικονικών συναλλαγών. Για τους προαναφερόμενους λόγους δεν κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση των υπόψη διατάξεων, την αναγκαιότητα εφαρμογής των οποίων πιστεύουμε ότι και εσείς συμμερίζεσθε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο