Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2009 ]

1021783/990015/14.5.2009 Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και παράλληλη έκδοση φορτωτικών

(Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και παράλληλη έκδοση φορτωτικών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021783/990015/14.5.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και παράλληλη έκδοση φορτωτικών.


Με την από 23.2.2009 αίτησή σας, καθώς και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον κλάδο εγχώριων μεταφορών με φορτηγά δημόσιας χρήσης. Για ορισμένες μεταφορές εμπορευμάτων έχετε καταρτίσει σύμβαση με συγκεκριμένο πελάτη για μεταφορές μεταξύ των εγκαταστάσεων του και τα κόμιστρα καταβάλλονται από αυτόν, ενώ για τον ίδιο πελάτη αναλαμβάνετε και άλλες μεταφορές εκτός σύμβασης, παράλληλα δε εκτελείτε και μεμονωμένες μεταφορές. Ο υπολογισμός του κομίστρου στη πρώτη περίπτωση είναι σταθερός, βάση της σύμβασης, για όλη τη διάρκεια ισχύος της, μπορεί δε να υπολογίζεται ανά διαδρομή ή ανά χιλιόγραμμο βάρους ή με άλλο συγκεκριμένο τρόπο ή να αποτελεί συνδυασμό αυτών. Για λόγους πολιτικής της επιχείρησής σας, επιθυμείτε να μην εμφανίζεται το προσυμφωνημένο κόμιστρο επί των φορτωτικών αυτής της κατηγορίας, αλλά να εκδίδεται για τη χρέωση του κομίστρου και μόνον, άλλο φορολογικό στοιχείο (Τ.Π.Υ.).

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε αφενός, εάν μπορεί η επιχείρησή σας να ακολουθήσει την παραπάνω πρακτική, και αφετέρου εάν, όταν οι παραπάνω μεταφορές εκτελούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο (φορτηγό εν προκειμένω) στο ίδιο δρομολόγιο, μπορείτε, πέραν της τήρησης ημερολογίου μεταφοράς για την πρώτη περίπτωση (μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου πελάτη βάση σύμβασης), να εκδίδετε παράλληλα φορτωτικές για τις λοιπές περιπτώσεις (μεταφορές για τον ίδιο πελάτη εκτός σύμβασης, ή μεμονωμένες μεταφορές για διάφορους πελάτες).

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), ο μεταφορέας εκδίδει κατά την παραλαβή των αγαθών, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παραπάνω άρθρου, η φορτωτική περιέχει, μεταξύ άλλων, το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς.

Με την Α.Υ.Ο. 1077844/641/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 ορίζεται ότι, επί επαναλαμβανομένων κάθε ημέρα ή κατά αραιότερα διαστήματα, μεταφορών αγαθών με Φ.Δ.Χ. από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες, επιτρέπεται να εκδίδεται θεωρημένη μηνιαία συγκεντρωτική φορτωτική, με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλει πάντοτε ο φορτωτής και τηρείται επί των φορτηγών Δ.Χ. θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω λαμβανομένων υπόψη των παλαιότερων θέσεων της διοίκησης (έγγραφά μας 1117831/1069/0015/20.11.1995 και 1023689/151/0015/31.4.2002) και του τρόπου συνεργασίας σας με τους πελάτες, το γεγονός ότι καταρτίζονται συμβάσεις στις οποίες περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού του κομίστρου ο οποίος είναι σταθερός για όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών, καθώς επίσης ότι στις μεταφορές αυτές ο εντολέας - φορτωτής - αποστολέας είναι και παραλήπτης των αγαθών και καταβάλλει τα κόμιστρα, μπορείτε:

α) Σε κάθε μεταφορικό μέσο, να τηρείτε θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς στο οποίο εκτός των άλλων θα αναγράφετε και το καθοριστικό στοιχείο υπολογισμού της αμοιβής σας (π.χ. χιλιόγραμμα κ.λπ.). Για τη δικαιούμενη αμοιβή να εκδίδετε συγκεντρωτική φορτωτική ή θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατ' αναλογία των οριζομένων στην παρ.12.4.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992). β) Αντί των ανωτέρω, να εκδίδετε φορτωτικές στις οποίες θα αναγράφετε όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και αντί της αμοιβής, να αναγράφετε τον αριθμό της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής σας. Στη συνέχεια για τη δικαιούμενη αμοιβή θα εκδίδετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, στο δε περιεχόμενο του τιμολογίου αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι αντίγραφο των καταρτιζόμενων συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής σας, θα έχουν κατατεθεί προηγουμένως στην οικεία Δ.Ο.Υ., έτσι ώστε να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1273/1.12.1989, καθώς και της μεταγενέστερης Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/1992, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα, υποχρεωτική τήρηση του ημερολογίου μεταφοράς διακρίνουμε στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν εκδίδεται μια συγκεντρωτική φορτωτική κατά μήνα, για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές μέσα στον ίδιο μήνα, από τον ίδιο φορτωτή στον ίδιο παραλήπτη και τα κόμιστρα καταβάλλονται στον μεταφορέα, για όλες τις μεταφορές του μήνα, από το ίδιο πρόσωπο.

β) Όταν εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική ή συγκεντρωτική απόδειξη μεταφοράς, για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές μέσα στον ίδιο μήνα, από τον ίδιο φορτωτή και γ) Γενικά για τις αστικές μεταφορές, εφόσον για το κόμιστρο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς.

Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις (μεμονωμένες μεταφορές, έκδοση φορτωτικής αντί απόδειξης μεταφοράς για τις αστικές μεταφορές, διεθνείς μεταφορές κ.λ.π.) η τήρηση του ημερολογίου μεταφοράς δεν είναι υποχρεωτική.

Από όλα τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή τις σχετικές αποφάσεις η παράλληλη χρήση, επί του ιδίου μεταφορικού μέσου και για το ίδιο δρομολόγιο, ημερολογίου μεταφοράς, όπου προβλέπεται υποχρεωτική τήρησή του (περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 6 του παρόντος) και η έκδοση φορτωτικών για τις λοιπές περιπτώσεις (π.χ. μεμονωμένες μεταφορές), εφόσον ο μεταφορέας δεν επιθυμεί να τηρήσει προαιρετικά και γι' αυτές τις μεταφορές ημερολόγιο μεταφοράς. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο