Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2009 ]

1015622/57/0015/23.2.2009 Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς από ναυτική εταιρία

(Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς από ναυτική εταιρία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1015622/57/0015/23.2.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Τήρηση ημερολογίου μεταφοράς από ναυτική εταιρία.


Με την από 6.2.2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι είστε ναυτικές εταιρίες, ιδιοκτήτριες μικρών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς υγρών καυσίμων, τα οποία εκτελούν καθημερινά δρομολόγια επί ελληνικών υδάτων για λογαριασμό μίας εταιρίας (ένας εντολέαςπελάτης), εκδίδοντας για κάθε μεταφορά φορτωτική και ρωτάτε εάν είναι δυνατή η τήρηση θεωρημένου ημερολογίου μεταφοράς επί κάθε πλοίου και εν συνεχεία είτε η έκδοση μίας συγκεντρωτική φορτωτικής ανά μήνα βάσει των μεταφερόμενων τόνων καυσίμου είτε η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει σύμβαση με τον πελάτη για μηνιαία αμοιβή ανεξαρτήτως δρομολογίων. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 παρέχεται η δυνατότητα στο μεταφορέα, για τις επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μεταφορές αγαθών με αυτοκίνητα ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή, τήρησης ημερολογίου μεταφοράς και έκδοσης θεωρημένης συγκεντρωτικής φορτωτικής ή θεωρημένης διπλότυπης συγκεντρωτικής απόδειξης για αστικές μεταφορές, στο τέλος κάθε μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα.

2. Περαιτέρω, οι ως άνω διατάξεις, όπως τέθηκαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.20 του άρθρου 9 του ν.2753/1999 και ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/26.1.1999, διευκρινίστηκε ότι καταλαμβάνουν όλες τις μεταφορές, ανεξάρτητα του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου.

3. Στο θεωρημένο βιβλίο ημερολόγιο μεταφοράς, που τηρείται από τον μεταφορέα σε κάθε μεταφορικό μέσο, αναγράφονται η χρονολογία και η ώρα εκκίνησης, πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του φορτωτή και των παραληπτών, ο αριθμός των φορολογικών στοιχείων του φορτωτή για κάθε παραλήπτη, τα οποία παραδίδονται στον μεταφορέα και συνοδεύουν τα αγαθά, το είδος, κατά γενική κατηγορία, και η ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών και το συνολικό κόμιστρο του δρομολογίου, εκτός της περίπτωσης που συμφωνείται μηνιαίο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τις εκτελεσθείσες μεταφορές, οπότε αναγράφονται στην αρχή κάθε μήνα το συμφωνηθέν μηνιαίο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης. Στη συγκεντρωτική φορτωτική ή την απόδειξη, κατά περίπτωση, που εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα, αναγράφονται εκτός των άλλων δεδομένων, οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν από το φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική ή την απόδειξη δεν απαιτείται η αναγραφή των ειδών και των ποσοτήτων των μεταφερόμενων αγαθών.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 απαλλάσσονται από τη θεώρηση των φορτωτικών οι μεταφορείς, εφόσον τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς, υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Όπως έχει δε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1097944/794π.ε./0015/29.1.2003) στο μέτρο της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων εμπίπτουν οι συγκεντρωτικές φορτωτικές, υπό τον ανωτέρω όρο.

5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι είναι δυνατόν, αντί της έκδοσης φορτωτικής για κάθε μεταφορά, να εκδίδεται από τη ναυτική εταιρία μία μηνιαία αθεώρητη συγκεντρωτική φορτωτική, είτε πρόκειται για αμοιβή σταθερή και προσυμφωνημένη ανεξαρτήτως δρομολογίων, είτε για αμοιβή εξαρτώμενη από άλλους παράγοντες (π.χ. δρομολόγια, μεταφερόμενες ποσότητες κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς. Διευκρινίζεται ότι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί μόνο κατ' αναλογία των οριζομένων στην παράγραφο 12.4.3. της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992), δηλαδή εάν πέραν της απλής μεταφοράς προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση, κ.λ.π.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο