Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2008 ]

1053882/320/0015/9.6.2008 Διακίνηση αγαθών από μεταφορικό γραφείο μέσω ΚΤΕΛ

(Διακίνηση αγαθών από μεταφορικό γραφείο μέσω ΚΤΕΛ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1053882/320/0015/9.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών από μεταφορικό γραφείο μέσω ΚΤΕΛ


Με την από 12.5.2008 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας είναι μεταφορικό γραφείο και προτίθεται να αναλαμβάνει την αποστολή δεμάτων από την Αθήνα προς επαρχία και αντιστρόφως μέσω ΚΤΕΛ. Ειδικότερα, οι πελάτες (επιτηδευματίες και ιδιώτες) θα παραδίδουν τα προς αποστολή δέματα σε κάποιο από τα υποκαταστήματα σας στην Αθήνα, τα δε δέματα των επιτηδευματιών πελατών θα συνοδεύονται από δικά τους δελτία αποστολής. Στη συνέχεια η επιχείρηση σας θα εκδίδει δελτίο αποστολής- τιμολόγιο παροχής αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, θα ασφαλίζει τα δέματα και θα τα παραδίδει σε μεταφορέα ή σε ταχυμεταφορέα ο οποίος θα τα μεταφέρει σε άλλο υποκατάστημά σας που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ Αθηνών (περιοχή Κηφισού). Στο υποκατάστημα αυτό θα γίνεται ταξινόμηση των δεμάτων ανάλογα με τον προορισμό τους και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην αποθήκη του ΚΤΕΛ του νομού για τον οποίο προορίζεται κάθε δέμα, η οποία βρίσκεται στον ίδιο κτηριακό χώρο με το υποκατάστημα της επιχείρησής σας, σε μικρή απόσταση (περίπου 60 μέτρα) από αυτό. Εν όψει των προαναφερθέντων ρωτάτε εάν για την τελευταία αυτή διακίνηση, δηλαδή από το υποκατάστημά σας που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ Αττικής έως τις αποθήκες του κάθε ΚΤΕΛ που βρίσκονται στον ίδιο κτηριακό χώρο, απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής.

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μεταφορικό γραφείο είναι η επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει τη μεταφορά αγαθών χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα τρίτων (δεν έχει την κυριότητα ή τη χρήση) έναντι αμοιβής που συμφωνεί με τον αποστολέα (ο οποίος συμβάλλεται μόνο με αυτήν) κατά μονάδα βάρους ή όγκου κ.λ.π., η οποία καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς (κόμιστρο, φορτοεκφορτικά κ.λ.π.) και το κέρδος αυτής, και η οποία ακολούθως αναθέτει τη μεταφορά σε μεταφορέα. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του π.δ.186/2992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει, όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του μεταφορικού γραφείου, εκδίδεται φορτωτική κατά το χρόνο παραλαβής των προς μεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, το πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο μεταφορικό γραφείο, το δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «αποδεικτικό δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.

2. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό με την παράγραφο 12.4.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.92 του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις που πέραν του έργου μεταφοράς, τα μεταφορικά γραφεία αναλαμβάνουν και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωσης, οργάνωση διανομής, ασφάλιση, αποθήκευση κ.λ.π.) μπορεί να εκδίδονται θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αντί φορτωτικής.

3. Επίσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο, όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος και την ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών και τον τόπο του προορισμού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον μεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται αντίγραφο των τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται μόνο ο αριθμός κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος των αγαθών που μεταφέρονται και ο συνολικός αριθμός των δεμάτων.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, εφόσον η επιχείρησή σας, η οποία είναι μεταφορικό γραφείο, αναλαμβάνει πέραν της μεταφοράς αγαθών με μέσα τρίτων και άλλες υπηρεσίες, όπως ταξινόμηση, οργάνωση διανομής, ασφάλιση κ.λ.π. (θέμα πραγματικό) μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προς τον καταβάλλοντα την αμοιβή (που εν προκειμένω περιλαμβάνει τη δικής σας αμοιβή, το κόμιστρο των ΚΤΕΛ, την αμοιβή του μεταφορέα ή ταχυμεταφορέα κ.λ.π.). Επίσης, μπορεί να εκδίδει δελτίο αποστολής για τη διακίνηση από τις εγκαταστάσεις της, όπου παραλαμβάνει τα προς αποστολή αγαθά, το οποίο και θα συνοδεύει τα σχετικά αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον τελικό παραλήπτη. Σημειώνεται ότι, εφόσον στο δελτίο αυτό αναφέρεται ότι η διακίνηση θα γίνεται μέσω ΚΤΕΛ δεν απαιτείται η έκδοση άλλου δελτίου αποστολής για την ενδιάμεση διακίνηση από το υποκατάστημά που βρίσκεται εντός του ΚΤΕΛ μέχρι τις αποθήκες των ΚΤΕΛ που βρίσκονται στον ίδιο κτηριακό χώρο. Τέλος, η επιχείρησή σας υποχρεούται να εκδίδει κατάσταση αποστολής αγαθών (θεωρημένη εάν εκδίδεται χειρόγραφα ή με σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ εάν εκδίδεται μηχανογραφικά) σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην παρ. 3 του παρόντος εγγράφου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο