Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2008 ]

1042413/265/0015/29.5.2008 Παραστατικά δαπανών για την έρευνα αγορών για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων

(Παραστατικά δαπανών για την έρευνα αγορών για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1042413/265/0015/29.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παραστατικά δαπανών για την έρευνα αγορών για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων.Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα αγοράς για λογαριασμό διαφόρων επιχειρήσεων. Μεταξύ των πελατών της υπόψη εταιρίας συγκαταλέγεται και εταιρία προμήθειας καυσίμων προς πρατηριούχους, για λογαριασμό της οποίας διεξάγεται έρευνα μέσω επισκέψεων στα πρατήρια των πελατών της, όπου συνεργάτες σας, κατά κανόνα ιδιώτες (φοιτητές κ.λπ.), καθώς και κάποιοι που έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία-ερευνητή, στα πλαίσια της σχετικής έρευνας, αγοράζουν βενζίνη (αξίας 20 ευρώ) για το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους ενώ παράλληλα θα προβαίνουν στη σχετική έρευνα.

Για την αγορά της βενζίνης τα παραπάνω πρόσωπα θα ζητούν και θα λαμβάνουν από τα πρατήρια είτε αποδείξεις λιανικής πώλησης, εφόσον οι πρατηριούχοι υποχρεούνται σε έκδοσή τους (π.χ. αγορά από πρατήριο Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) είτε τιμολόγια-δελτία αποστολής επ' ονόματι της εταιρίας σας, τα οποία στη συνέχεια προσκομίζουν σε αυτήν προκειμένου να λάβουν το αντίτιμο της αξίας τους και με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των εν λόγω δαπανών ή πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ..

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για την πώληση αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός του εκδίδεται τιμολόγιο.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.16 (περ.γ'), του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ορίζεται ότι, «Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και στις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή επιτηδευματία του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο.».

3. Ενόψει των προαναφερομένων, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για τη βενζίνη που αγοράζει η εταιρία σας αξίας μέχρι 50 ευρώ (μη εμπορεύσιμο είδος), καθώς και τα Τιμολόγια- Δελτία Αποστολής που λαμβάνει επ' ονόματι της για το είδος αυτό του καυσίμου, αποτελούν κατ' αρχήν νόμιμα κατά Κ.Β.Σ. δικαιολογητικά δαπανών ως προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις αυτού. Σημειώνουμε ότι η κάθε περίπτωση, ως εξαρτώμενη από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, κρίνεται εν κατακλείδι από το φορολογικό έλεγχο.


Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, για τις αμοιβές που καταβάλλετε στους συνεργάτες σας, που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. (περιστασιακά απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με μικροποσά όχι πέραν των 5.000 ευρώ συνολικά κατ' έτος- ζήτημα ερευνητέο σε κάθε περίπτωση από τη αρμόδια, κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.), εκδίδονται αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 Κώδικα αυτού, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων-επιτηδευματίες ερευνητές) θα ζητάτε και θα λαμβάνεται από αυτούς Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, εφόσον το επάγγελμά τους κατονομάζεται στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο