Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2008 ]

1034727/215/0015/10.4.2008 Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο από ασφαλιστική Α.Ε., για την καταβολή αμοιβών σε ευκαιριακά διαμεσολαβούντες, μη επιτηδευματίες, στη σύναψη αστικών συμβάσεων

(Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο από ασφαλιστική Α.Ε., για την καταβολή αμοιβών σε ευκαιριακά διαμεσολαβούντες, μη επιτηδευματίες, στη σύναψη αστικών συμβάσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1034727/215/0015/10.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο από ασφαλιστική Α.Ε., για την καταβολή αμοιβών σε ευκαιριακά διαμεσολαβούντες, μη επιτηδευματίες, στη σύναψη αστικών συμβάσεων.Απαντώντας στις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992),ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος  δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.

2. Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ.176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειομεσίτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιμολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων.

3. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών που ασχολούνται με ασφαλιστικές εργασίες περιστασιακά και παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους δεν αποκτούν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την ιδιότητα του επιτηδευματία και συνεπώς για τις προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων είναι υπάλληλοι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία του Κ.Β.Σ. (σχετ. το Σ.4414/134/30.6.1977 έγγραφο). Επίσης, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι οι υπάλληλοι της Ε.Τ.Ε., εφόσον παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους στο χώρο εργασίας τους ασχολούνται περιστασιακά με την προώθηση σε πελάτες της υπόψη Τράπεζας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία (θέμα πραγματικό), για τη δραστηριότητα αυτή δεν θεωρούνται επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το ύψος των αμοιβών τους και ως εκ τούτου για τις προμήθειες που λαμβάνουν από ασφαλιστική εταιρεία (θυγατρική της Ε.Τ.Ε.) δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία του Κ.Β.Σ., συνεπώς η καταβολή των αμοιβών αυτών θα γίνεται με την έκδοση απόδειξης δαπάνης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ..(Σχετ έγγραφο 1053751/410/0015/11.7.2006).

4. Ενόψει των προαναφερομένων για τις αμοιβές (προμήθειες) που χορηγεί Ασφαλιστική Α.Ε. σε πρόσωπα που παρέχουν σ' αυτή υπηρεσίες (διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικές συμβάσεις), περιστασιακά, τα οποία όμως δεν έχουν την ιδιότητα του ασφαλιστή (μισθωτοί κ.λπ.), εφόσον οι παραπάνω δικαιούχοι των αμοιβών δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. και συντρέχουν, αθροιστικά, οι προϋποθέσεις (περιστασιακά απασχολούμενοι που τους καταβάλλονται μικροποσά μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία-θέμα πραγματικό), μπορεί για την καταβολή των αμοιβών τους να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος. Σημειώνουμε ότι για τις αμοιβές αυτές υπάρχει υποχρέωση, από τον καταβάλλοντα, υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων «Προμηθευτών» σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., αναγράφοντας στις σχετικές καταχωρήσεις και στη θέση επάγγελμα τον κωδικό αριθμό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος σε υποβολή καταστάσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο