Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

1117636/827π.ε./0015/29.1.2008 Καταβολή αποζημίωσης από επιχείρηση σε υπάλληλο της, για δαπάνες που πραγματοποίησε στην αλλοδαπή

(Καταβολή αποζημίωσης από επιχείρηση σε υπάλληλο της, για δαπάνες που πραγματοποίησε στην αλλοδαπή)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1117636/827π.ε./0015/29.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης από επιχείρηση σε υπάλληλο της, για δαπάνες που πραγματοποίησε στην αλλοδαπή.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας καταβάλλει σε υπαλλήλους της (μισθωτούς), οι οποίοι πραγματοποιούν κατ' εντολή της ταξίδια στην αλλοδαπή, ποσό ως αποζημίωση προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης και διαμονής τους και αναφορικά με τα ερωτήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας και αφορούν τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υπόψη υπάλληλοι προκειμένου να αναγνωρισθούν οι εν λόγω δαπάνες ως έξοδα της εταιρίας σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 186/1992: «Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.».

2.Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α', της παρ.4, του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (Σχετ. έγγραφο 1069921/10799/Β0012/22.10.2007).

Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, η ύπαρξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ., από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι υπάλληλοι υποβλήθηκαν κατά την υπηρεσία που τους ανατέθηκε σε δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό της καταβαλλόμενης σ' αυτούς αποζημίωσης, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση, εκτός των άλλων, για την απαλλαγή αυτού του ποσού από το φόρο. Συνεπώς, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στοιχείων ή ύπαρξης αυτών, αλλά για ποσό μικρότερο εκείνου της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, όλο το ποσό της τελευταίας ή μέρος αυτής που δεν καλύπτεται από τα οικεία στοιχεία του Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, φορολογείται στο όνομα των δικαιούχων ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.(Σχετ. το αριθμ.1050802/376/0015/21.5.1993 κοινό έγγραφο των Δ/νσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Βιβλίων και Στοιχείων).

3.Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα παραστατικά-αιτιολογικά δαπανών είναι δυνατόν να εκδίδονται είτε στο όνομα των υπαλλήλων, που καταβάλλουν τις δαπάνες, είτε στο όνομα του εργοδότη τους, για λογαριασμό του οποίου ενεργούν. Και στις δύο περιπτώσεις τα υπόψη παραστατικά πρέπει να παραδίδονται από τους υπαλλήλους στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να αποδεικνύει την ύπαρξή τους για την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1005/14.1.2005 και επίσης με βάση αυτά να εκδίδει, στην πρώτη περίπτωση, απόδειξη δαπάνης (παρ.1 άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.) ή στη δεύτερη περίπτωση, απλή απόδειξη πληρωμής για την καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Στην περίπτωση που τα υπόψη παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του εργοδότη υποχρεούται αυτός, εφόσον πρόκειται για συναλλαγές στην ημεδαπή, να υποβάλλει στοιχεία για διασταύρωση με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.. (Σχετ. έγγραφα /723/0015/9.8.1993, 1018223/165/0015/3.3.1995, 1046482/626/0015/2.8.1994, 1107710/690/0015/7.11.1997 1038280/272/Β0015/5.8.1993, και 1106797/95/0015/ 13.11.1998).

4.Ακόμα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους υπόψη υπαλλήλους στην αλλοδαπή θα πρέπει να προσκομίζονται από κάθε υπάλληλο τα στοιχεία που εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των κρατών, όπου πραγματοποιούνται οι δαπάνες αυτές, τα οποία αποτελούν και νόμιμα δικαιολογητικά για τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό στοιχείο από το λήπτη της αμοιβής (αλλοδαπό), πρέπει να εκδοθεί από την εταιρία απόδειξη δαπάνης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.. (Σχετ. έγγραφο 1007223/ 1040/0015/19.1.1998).

5.Ενόψει των προαναφερομένων, για τα ποσά που καταβάλλει η εταιρία σας, ως αποζημίωση σε υπαλλήλους της (μισθωτούς) όταν πραγματοποιούν κατ' εντολή της ταξίδια στην αλλοδαπή, προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης και διαμονής τους, εφόσον προσκομίζονται από τους δικαιούχους της αποζημίωσης τα παραστατικά στοιχεία της αλλοδαπής, τα οποία έχουν εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου, θα εκδίδεται από την επιχείρησή σας απόδειξη δαπάνης της παρ.1 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., το ποσό της οποίας θα πρέπει να αντιστοιχεί στα δικαιολογητικά στοιχεία που προσκομίζει ο υπόψη υπάλληλος. Αντίθετα σε περίπτωση που τα παραστατικά δαπανών έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας αρκεί η έκδοση απλής απόδειξης πληρωμής, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση τα έξοδα καταχωρούνται στα βιβλία του επιτηδευματία από τα παραστατικά στοιχεία των τρίτων. τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 0015/21.5.1993). Tέλος, σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται παραστατικά δαπανών για την καταβολή της υπόψη αποζημίωσης, εκδίδεται από την εταιρία σας απόδειξη δαπάνης κατά 15 του Κ.Β.Σ. (Σχετ. έγγραφο 1050802


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο