Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2009 ]

1053335/255/0015/18.6.2009 Σχετικά με το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδει Ε.Π.Ε που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και Ασφαλιστικά Ταμεία

(Σχετικά με το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδει Ε.Π.Ε που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και Ασφαλιστικά Ταμεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1053335/255/0015/18.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδει Ε.Π.Ε που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και Ασφαλιστικά Ταμεία.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά με το ερώτημα που σχετίζεται με την περιγραφή του είδους των υπηρεσιών, στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (α.π.υ) και στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (τ.π.υ.), που εκδίδει Ε.Π.Ε. η οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες (μικροβιολογικό εργαστήριο) και τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών της  παρ. 5 (περ. ια') του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), σε ιδιώτες και Ασφαλιστικά Ταμεία αντίστοιχα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 1007917/86/0015/26.2.2003) καθ' όσον αφορά στο περιεχόμενο των Α.Π.Υ. που εκδίδονται (από τους γιατρούς, οδοντίατρους, οδοντιατρικές και ιατρικές εταιρείες κ.α.) ότι, στο περιεχόμενο των αποδείξεων οι ανωτέρω πρέπει να αναγράφουν τα δεδομένα που απαιτούνται υποχρεωτικά από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2εδάφια β' και γ' του Κ.Β.Σ.: «… το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη.

Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ' αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του……

Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν». ….».

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 και της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες για την παροχή υπηρεσιών εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ν.π.δ.δ κ.λ.π.) και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες. Επιπλέον, στην παρ.2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενός τιμολογίου στο τέλος του μήνα για τις επαναλαμβανόμενες εντός του ιδίου μήνα παρασχεθείσες προς τον ίδιο πελάτη υπηρεσίες, εφόσον τηρείται ειδική κατάσταση γι αυτές σύμφωνα με τα ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11, του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.: «Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α που αναλογεί….».

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με βάση τη γνωμ. 251/1986 του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο Ν. 901/ΠΟΛ.240/17.7.1986, οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε., αποκτούν, σε κάθε περίπτωση, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ') πηγής, κατά συνέπεια και όταν ασκούν δραστηριότητα κατονομαζόμενη στην παρ. 1, του άρθρου 48, του ν.2238/1994 (ελευθέριο επάγγελμα) και πάλι το εισόδημά τους χαρακτηρίζεται Δ' πηγής. Συνεπώς, οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε., εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε επιτηδευματίες, στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ..Δ. κ.λπ. και α.π.υ. προς ιδιώτες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 12 (παρ. 14 και 15) και 13 (παρ. 3) του Κ.Β.Σ..

4. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει επαναλαμβανόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, όπως το Ι.Κ.Α. και δεν καταχωρεί τα στοιχεία των ασθενών, επειδή δεν εισπράττει αμοιβή από αυτούς, στο πρόσθετο βιβλίο της παρ.5 του άρθρου 10, εκδίδει για τις συναλλαγές αυτές, ως αποκτώσα σε κάθε περίπτωση λόγω της νομικής της μορφής εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το αντίστοιχο συμβεβλημένο ασφαλιστικό ταμείο με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., το οποίο είναι είτε θεωρημένο, εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, είτε φέρει σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά (σχετ. έγγραφο 1112089/970π.ε./0015/ 17.1.2007).

5. Ενόψει των προαναφερομένων, στην προκειμένη περίπτωση η Ε.Π.Ε. η οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες (μικροβιολογικό εργαστήριο) και τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών της παρ.5 (περ. ια') του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασθενείς οι οποίοι είτε δεν είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό ταμείο είτε είναι ασφαλισμένοι και καταβάλουν όμως οι ίδιοι απ' ευθείας ολόκληρη την αμοιβή  ή το ποσοστό συμμετοχής τους, περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης τους στο πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, εκδίδει αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες απαλλάσσονται και από τη σήμανση μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Για τις επαναλαμβανόμενες ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Ταμείων, για λογαριασμό των υπόψη Ταμείων με τα οποία έχει συμβληθεί η εν λόγω εταιρία, για τις οποίες υπηρεσίες δεν εισπράττει αμοιβή από αυτούς και δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης τους στο πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρεί αυτή, υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, σε μηνιαία βάση, προς το εκάστοτε συμβεβλημένο Ασφαλιστικό Ταμείο, στο περιεχόμενο του οποίου δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή του είδους των παρασχεθεισών υπηρεσιών, αρκεί δηλ. η γενική περιγραφή, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η διπλότυπη κατάσταση (άρθρο 12, παρ.2 του Κ.Β.Σ.) και ένα αντίτυπο αυτής θα επισυνάπτεται στο τ.π.υ για το εκάστοτε Ασφαλιστικό Ταμείο. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω κατάστασης, στο κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενο τ.π.υ., παραμένει η υποχρέωση της αναγραφής και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή .

Τέλος, το υπόψη τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ήδη προαναφέρθηκε (παρ.4 ανωτέρω), εκδίδεται είτε θεωρημένο, εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, είτε φέρει σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο