Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2009 ]

1031727/151/0015/17.6.2009 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων

(Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1031727/151/0015/17.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων.


Με την από 19.3.2009 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, σε κάθε εγγραφή σπουδαστή για παρακολούθηση μαθημάτων ενημερώνει το μητρώο μαθητών και ταυτόχρονα εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει (για όλο το ποσό των διδάκτρων που συμφωνείται - πολιτική της εταιρείας όπως μας διευκρινίσατε προφορικά). Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μεταγενέστερα είτε με μετρητά, είτε με συναλλαγματικές, είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιο φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδοθεί, αφενός στη περίπτωση που ο σπουδαστής έχει καταβάλλει τα δίδακτρα και για δικούς του λόγους επιθυμεί να διακόψει τη φοίτηση, και αφετέρου στη περίπτωση που ενώ έχει εκδοθεί η Α.Π.Υ. ο σπουδαστής δεν έχει καταβάλλει τα δίδακτρα.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ.3) και 12 (παρ.14 και 15) του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όλων των επιτηδευματιών (συνεπώς και των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών) με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 48 παρ.1 του ν.2238/94) εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ.1110/19.3.1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο ή η Α.Π.Υ. εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Περαιτέρω με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1271/12.12.2002 διευκρινίστηκε ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν τα  φροντιστήρια, ινστιτούτα ξένων γλωσσών, εκπαιδευτήρια, επαγγελματικές σχολές κ.λ.π. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και επομένως μπορεί να μην εκδίδουν το τιμολόγιο ή την Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών, αλλά να εξακολουθούν να εκδίδουν τα τιμολόγια ή τις Α.Π.Υ. στο χρόνο που ορίζεται από τις γενικές διατάξεις (παρ.1 ανωτέρω).

3. Επίσης, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1022/29.2.2004 διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση ακύρωσης από πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών (όπως είχε δικαίωμα από σχετικό συμφωνητικό), όπου η πληρωμή για τις υπηρεσίες που επρόκειτο να του παρασχεθούν είχε γίνει με τη μορφή προεξόφλησης μέσω σύμβασης της επιχείρησης με τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο με αίτηση του πελάτη προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και του επιστρέφει τα χρήματα με πίστωση του λογαριασμού όψεως που τηρεί για το λόγο αυτό η επιχείρηση, μπορεί να εκδίδεται απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη) για τη λογιστική τακτοποίηση του υπολοίπου της αξίας των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν, καθώς και του Φ.Π.Α. που αναλογεί, με την προϋπόθεση ότι, θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της τα σχετικά έγγραφα (αίτηση του πελάτη, συμφωνητικό, τραπεζικά) που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός. Ανάλογη εφαρμογή έχουν τα προηγούμενα και στη περίπτωση που η πληρωμή των υπηρεσιών που επρόκειτο να παρασχεθούν δεν έχει γίνει μέσω τραπεζικού ιδρύματος και ο πελάτης προβαίνει σε ακύρωση της συναλλαγής και συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών επιστροφή ποσού, με την προϋπόθεση ότι το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζικού ιδρύματος (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, έμβασμα, επιταγή κ.λ.π.)

4. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η επιχείρησή σας (έκδοση άμεσα της Α.Π.Υ. για υπηρεσίες που επρόκειτο να παρασχεθούν εντός της χρήσης, όπως είχε δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις - παρ. 1 ανωτέρω) με ταυτόχρονη προείσπραξη του ποσού των διδάκτρων και προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή του εν λόγω χρηματικού ποσού, μπορεί να εκδοθεί απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται σ' αυτήν ο αριθμός της σχετικής Α.Π.Υ. που είχε εκδοθεί, τα στοιχεία του σπουδαστή, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθμός ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του. Προσέτι θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της η αίτηση του σπουδαστή περί επιστροφής της αμοιβής λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του στη φοίτηση, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και με την επιπλέον προϋπόθεση, σύμφωνα με τη θέση της διοίκησης (έγγραφά 1101969/927π.ε./0015/21.4.2003 και 1113853/1364/0015/16.2.2004 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/29.2.2004) η επιστροφή του ποσού να γίνει μέσω τραπεζικού ιδρύματος (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, έμβασμα, επιταγή κ.λ.π.). Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας περί ακύρωσης Α.Π.Υ. «επί πιστώσει» για την οποία δεν έχουν προεισπραχθεί τα σχετικά ποσά σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής.

Τέλος, σημειώνουμε ότι αμφότερες οι εν λόγω περιπτώσεις εξαρτώνται απόλυτα από την εξέταση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων και επομένως κρίνονται τελικά από το φορολογικό έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο