Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2008 ]

1095636/536/0015/10.12.2008 Σχετικά με την έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από επιχείρηση που διοργανώνει εκδήλωση λόγω βάπτισης

(Σχετικά με την έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από επιχείρηση που διοργανώνει εκδήλωση λόγω βάπτισης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1095636/536/0015/10.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από επιχείρηση που διοργανώνει εκδήλωση λόγω βάπτισης.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά με το ερώτημα που σχετίζεται με το είδος της α.λ.π. που πρέπει να λάβετε από επιχείρηση (μεζεδοπωλείο) όπου διοργανώνετε εκδήλωση λόγω βάπτισης, προκειμένου να τύχετε της νόμιμης έκπτωσης της εν λόγω δαπάνης από το φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ.258/22.11.2007), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1809/1988 οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992 ΦΕΚ.84 Α'), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές ή Η/Υ για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση βλάβης τους, οι εν λόγω αποδείξεις εκδίδονται από χειρόγραφα θεωρημένα (διάτρητα από τη Δ.Ο.Υ.) στελέχη.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ.794 Β'/19.6.2003),απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όλων των φορολογικών τους στοιχείων οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά ,όσον αφορά τα ακαθάριστα έσοδα και το προσωπικό, τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ευρώ και

β) μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτομα και άνω.

Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία (και επομένως και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης) πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003».

4. Ενόψει των προαναφερομένων στην περίπτωση που αναφέρετε στην υπόψη αίτησή σας η απόδειξη λιανικής πώλησης, που θα επισυνάψετε στη δήλωσή σας προκειμένου να τύχετε της έκπτωσης της σχετικής δαπάνης από το φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3610/2007, είναι σύννομη εφόσον εκδοθεί: α) είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) με την ένδειξη «Νόμιμη Απόδειξη»,

β) είτε με τη χρήση Η/Υ (μηχανογραφική έκδοση) σημαινόμενη με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), όπου θα φέρει συμβολοσειρά αποτελούμενη από γράμματα και αριθμούς στο κάτω μέρος αυτής,

γ) είτε από χειρόγραφο στέλεχος θεωρημένο (διάτρητο από τη Δ.Ο.Υ.) και δ) εάν δεν έχει κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά εφόσον φέρει εντύπως ή με σφραγίδα την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για του υπόχρεους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης αυτής. Τέλος επισημαίνεται ότι, στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν απαιτείται η σφραγίδα και η υπογραφή του πωλητή επιτηδευματία, ούτε και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης από το φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ.258/22.11.2007).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο