Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2008 ]

1086817/483/0015/10.12.2008 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ταινιών κατά παραγγελία, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας

(Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ταινιών κατά παραγγελία, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1086817/483/0015/10.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ταινιών κατά παραγγελία, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.


Με τις από 21.8.2008 και 2.12.2008 αιτήσεις σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης ταινιών κατά παραγγελία, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής (που κατασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο από την εταιρεία σας), η οποία συνδέεται με τη συσκευή τηλεόρασης, σε χρονική στιγμή που επιλέγει ελεύθερα ο πελάτης, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε διάφορα μέρη όλου του κόσμου. Το ποσό της χρέωσης ορίζεται σε ηλεκτρονικό κατάλογο (μενού) της συσκευής. Οι πελάτες-χρήστες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μια ταινία μέσω της συσκευής σας, η οποία χρησιμοποιεί αυτό τούτο το διαδίκτυο (internet) μέσω του ενσωματωμένου σ' αυτή μόντεμ (dial up προς πάροχο internet), αγοράζουν το σχετικό δικαίωμα κατά τη στιγμή της επιλογής τους, μέσω του κωδικού πρόσβασης της συσκευής και καταβάλλοντας τα σχετικά ποσά σε τραπεζικό σας λογαριασμό με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας. Η πληροφόρηση της εταιρεία σας για τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους πελάτες-χρήστες ανά τον κόσμο για την παρακολούθηση των ταινιών γίνεται μέσω αντιγράφου (κατάστασης-εκκαθάρισης) της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της, στην οποία δεν εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία των χρηστών, επειδή η τράπεζα δεν τα διαθέτει, εφόσον δεν έχει εκδώσει η ίδια την πιστωτική κάρτα (άλλη τράπεζα, τράπεζες του εξωτερικού), αλλά και για λόγους τραπεζικού απορρήτου σε περίπτωση που την έχει εκδώσει αυτή.

Με βάση τα παραπάνω ρωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις Α.Π.Υ. προς τους ιδιώτες πελάτες σας για τις εν λόγω συναλλαγές, δεδομένου ότι, αφενός αυτές (συναλλαγές) είναι μεγάλου πλήθους και μικρής χρηματικής αξίας (από 0.99 έως 2,99 ευρώ), με αποτέλεσμα το κόστος εκτύπωσης και αποστολής της Α.Π.Υ. να είναι υψηλότερο του εσόδου και αφετέρου, λόγω της παγκόσμιας διάθεσης της υπηρεσίας είναι δύσκολο, παρόλο που η εταιρεία σας μπορεί να γνωρίζει τα στοιχεία των πελατών της (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , τηλέφωνο κ.λ.π.) να εξακριβώσει την ορθότητα αυτών (ιδίως διεύθυνση) κυρίως για τους πελάτες της του εξωτερικού. Ζητάτε δε να σας διευκρινίσουμε εάν η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μία συγκεντρωτική Α.Π.Υ. ανά μήνα, για όλες τις διενεργηθείσες συναλλαγές μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, με βάση τη μηνιαία κατάσταση-εκκαθάριση που θα σας αποστέλλει η συνεργαζόμενη τράπεζα, κατ' αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.

2. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα 1143871/1/0015/15.3.1995, 1082761/711/0015/14.12.2004, 1050395/446/0015/7.1.2005 και 1097711/542/17.11.2008 έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στις πληροφοριακές οθόνες της συσκευής της εταιρείας σας θα εμφανίζεται μήνυμα - γνωστοποίηση προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας. Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο