Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2008 ]

1097711/542/0015/17.11.2008 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζικής εντολής

(Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζικής εντολής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1097711/542/0015/17.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζικής εντολής.


Με την από 30.9.2008 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα με αντικείμενο εργασιών την διάθεση ιστοσελίδας σε εγγεγραμμένα μέλη (στη πλειοψηφία τους ιδιώτες), ως πλατφόρμα, για την αγορά και πώληση προϊόντων τους. Ο ρόλος της ιστοσελίδας της εταιρείας σας είναι αυτός του απλού διαμεσολαβητή μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών, χωρίς η ίδια να αγοράζει ή να πουλάει τα προσφερόμενα αγαθά. Οι χρεώσεις που διενεργεί η εταιρεία σας για τη διάθεση της ιστοσελίδας αφορούν: τη δημοσίευση μίας προσφοράς για δημοπρασία, τη δημοπρασία με «τιμή για άμεση αγορά», την «προσφορά με σταθερή τιμή», καθώς και τη δημοσίευση μιας μικρής αγγελίας, της οποίας το ύψος χρέωσης προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον, στις δημοπρασίες «τιμή για άμεση αγορά» και στις «προσφορές με σταθερή τιμή», σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων ο προσφέρων υποχρεούται να πληρώσει στην εταιρεία σας μια αμοιβή επιτυχημένης πώλησης, ανάλογα με το ύψος της προσφοράς, το ύψος της οποίας προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που ισχύει κάθε φορά. Επίσης, με κάθε σύνταξη μιας προσφοράς ή μικρής αγγελίας χρεώνονται αμοιβές για τις προαιρετικές πρόσθετες επιλογές ρυθμίσεων δημοσίευσης. Οι πελάτες σας καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο σε τραπεζικό σας λογαριασμό μέσω συνεργαζόμενης τράπεζας, είτε με τη χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας, είτε με πληρωμή μέσω τραπεζικής εντολής.

Με βάση τα παραπάνω ρωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις Α.Π.Υ. προς τους ιδιώτες πελάτες σας για τις εν λόγω συναλλαγές, δεδομένου ότι, αφενός αυτές (συναλλαγές) είναι μεγάλου πλήθους και μικρής χρηματικής αξίας (πολλές φορές κάτω του ενός (1) ευρώ), με αποτέλεσμα το κόστος εκτύπωσης και αποστολής της Α.Π.Υ. να είναι υψηλότερο του εσόδου και αφετέρου, λόγω της παγκόσμιας διάθεσης της υπηρεσίας είναι δύσκολο, παρόλο που η εταιρεία σας μπορεί να γνωρίζει τα στοιχεία των πελατών της (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , τηλέφωνο κ.λ.π.) να εξακριβώσει την ορθότητα αυτών (ιδίως διεύθυνση) κυρίως για τους πελάτες της του εξωτερικού. Ζητάτε δε να σας διευκρινίσουμε εάν η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μία συγκεντρωτική Α.Π.Υ. ανά μήνα, για όλες τις διενεργηθείσες συναλλαγές μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, με βάση τη μηνιαία κατάσταση-εκκαθάριση που θα σας αποστέλλει η συνεργαζόμενη τράπεζα, κατ' αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σε παρόμοιες περιπτώσεις. Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.

2. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα 1143871/1/0015/15.3.1995, 1082761/711/0015/14.12.2004 και 1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη σχετική ιστοσελίδα - site της εταιρείας σας θα εμφανίζεται μήνυμα - γνωστοποίηση προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.

Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο