Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2008 ]

1122101/856π.ε./0015/4.2.2008 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1122101/856π.ε./0015/4.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία.

Με την από 19.12.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας (δικηγορική εταιρία) εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σημαινόμενα από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Δεδομένου ότι για οργανωτικούς λόγους επιθυμείτε να τιμολογείτε τους πελάτες σας για τις παρασχεθείσες εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου υπηρεσίες (π.χ. μήνας, τρίμηνο κ.λ.π.) ρωτάτε εάν είναι δυνατή η έκδοση της απόδειξης αυτής εντός των πρώτων ημερών του επόμενου μήνα με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα, είτε βάσει των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), είτε βάσει των διατάξεων της παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί είσπραξη, προκειμένου να ολοκληρωθούν  ορισμένες διοικητικής φύσης εργασίες (π.χ. καταγραφή και υπολογισμός των προς τιμολόγηση εργασιών κ.λ.π.). Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Ειδικότερα, στις διατάξεις της παραγράφου 17 του εν λόγω άρθρου και νομοθετήματος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου αυτού που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατονομάζονται στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 “περί φορολογίας του εισοδήματος”, μεταξύ των οποίων οι δικηγόροι, αλλά και οι δικηγορικές εταιρίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του π.δ.518/1989, εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, δηλαδή προς ιδιώτες και επιτηδευματίες, ο δε χρόνος έκδοσης της απόδειξης αυτής ταυτίζεται με το χρόνο της επαγγελματικής είσπραξης (παρ. 3 άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.). Όπως δε διευκρινίζεται στην περ. 2 της περ. β' της παρ. 13.2.3. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, οι αποδείξεις αυτές επέχουν θέση τιμολογίου, εφόσον εκδίδονται προς επιτηδευματίες.

3. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1034406/279/0015/30.4.2004) δεν απαγορεύεται καταρχήν η έκδοση Α.Π.Υ. επί πιστώσει από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 “περί φορολογίας του εισοδήματος”.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, από το πλέγμα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεν απαγορεύεται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ελεύθερων επαγγελματιών (και των δικηγορικών εταιριών του άρθρου 45 του π.δ.518/1989) που επέχουν θέση τιμολογίου και έπρεπε να εκδοθούν στο τέλος του μήνα, είτε επειδή κατά το χρόνο εκείνο πραγματοποιείται η είσπραξη είτε επειδή τότε συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων να εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, να εκδίδονται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Συνεπώς, η δικηγορική σας εταιρία μπορεί να εκδίδει τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα με ημερομηνία την τελευταία του προηγούμενου εφόσον πρόκειται για μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

5. Το παρόν μαζί με την αίτηση της ενδιαφερομένης κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις τυχόν δικές της ενέργειες ως προς το χρόνο κτήσης του εισοδήματος στην προαναφερόμενη περίπτωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο