Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

1038093 /185/0015/9.4.2009 Μεταβίβαση ποσοστού που κατέχει μέλος κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου Δ.Χ.

(Μεταβίβαση ποσοστού που κατέχει μέλος κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου Δ.Χ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1038093 /185/0015/9.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση ποσοστού που κατέχει μέλος κοινωνίας εκμετάλλευσης  λεωφορείου Δ.Χ.


Με την με αρ. πρωτοκόλλου 1351/5.3.2009 αίτησή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε ως συνημμένη στο 1032613/1351/202/Α0014/20.3.2009 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. θέτετε υπόψη μας ότι ο κάθε ένας από εσάς (υιοί) είχε μερίδιο κατά 48% από κοινού με τον πατέρα σας, που είχε το υπόλοιπο 52%, σε δύο αντίστοιχες κοινωνίες εκμετάλλευσης λεωφορείου Δ.Χ.. Λόγω σοβαρής ασθένειας του πατέρα, την 30.12.2008, πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση του ποσοστού που κατείχε στις δύο κοινωνίες προς τους δύο κοινωνούς, καταβάλλοντας τον προβλεπόμενο φόρο υπεραξίας, έτσι ώστε το κάθε πρόσωπο απέκτησε 100% κυριότητα επί του κάθε οχήματος και κατ' επέκταση προέκυψαν δύο ατομικές επιχειρήσεις, μία για τον κάθε ένα εκ των υιών. Την 2.1.2009 προσήλθατε στη Δ.Ο.Υ. και πραγματοποιήσατε ενάρξεις των ατομικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η κάθε ατομική επιχείρηση έκανε αίτηση επιστροφής  Φ.Π.Α. και η Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε να το επιστρέψει με το αιτιολογικό ότι δεν εκδόθηκε τιμολόγιο  πώλησης-δελτίο αποστολής από την κοινωνία προς την ατομική επιχείρηση. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας:

1. Λόγω της συνιδιοκτησίας της άδειας και του αυτοκινήτου δημιουργείται κοινωνία κατά τις διατάξεις του άρθρου 785 του Α.Κ.. Η κοινωνία αυτή καθίσταται επιτηδευματίας με την υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας για συνεκμετάλλευση του κοινού πράγματος. Εξάλλου, αφενός μόνη η συμμετοχή σε κοινωνία εκμετάλλευσης λεωφορείου Δ.Χ. δεν καθιστά το μέλος αυτής επιτηδευματία και αφετέρου τυχόν προΰπαρξη της ιδιότητας του επιτηδευματία στο πρόσωπο ενός εκ των μελών αδρανεί ως προς την εκμετάλλευση του κοινού.

2. Από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι εκμεταλλευτής του κάθε λεωφορείου Δ.Χ. ήταν μία κοινωνία και ότι σε δεδομένη χρονική στιγμή πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση της μερίδας του ενός κοινωνού στον άλλο συγκοινωνό και όχι μεταβίβαση αγαθού από την κοινωνία στον έναν εκ των δύο κοινωνών. Συνεπώς, εφόσον η μεταβίβαση δεν γίνεται από την κοινωνία δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί δελτίο αποστολής- τιμολόγιο από  αυτήν. Τέλος, όπως προκύπτει και τα προαναφερθέντα, για την πώληση και μεταβίβαση  ποσοστού συνιδιοκτησίας επί λεωφορείου Δ.Χ. από έναν κοινωνό σε άλλον κοινωνό δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο