Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2008 ]

1103022/579/0015/22.12.2008 Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης

(Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1103022/579/0015/22.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης.Με την από 15.10.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι αντικείμενο της επιχείρησης σας είναι η έναντι προκαθορισμένου τιμήματος ανά αυτοκίνητο επισκευή και συντήρηση στόλου αυτοκινήτων πελατών σας, τόσο σε δικά της συνεργεία όσο και σε τρίτων. Βάσει της συμφωνίας, για όλα τα αυτοκίνητα των πελατών σας που θα επισκευάζονται σε συνεργαζόμενα συνεργεία τρίτων θα τιμολογείται η δικής σας επιχείρηση, ανεξάρτητα αν η δαπάνη (υλικά και υπηρεσίες) θα βαρύνει τελικά την επιχείρηση σας ή τον πελάτη. Στην περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η δαπάνη επισκευής βαρύνει τον πελάτη, θα τιμολογείται  στη συνέχεια σε αυτόν από την εταιρίας σας. Με βάση τα ανωτέρω ρωτάτε τα εξής:
α) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο επισκευής αυτοκινήτου πελάτη σας από συνεργαζόμενο συνεργείο τρίτου που η δαπάνη επισκευής βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία σας και αυτή στέλνει δικά της ανταλλακτικά προς το συνεργείο, προς ποιον θα εκδίδεται το δελτίο αποστολής και ποιος σκοπός διακίνησης θα αναγράφεται επ' αυτού; β) Σε περίπτωση που αποστέλλονται ανταλλακτικά από προμηθευτή της επιχείρησής σας σε συνεργείο τρίτου για λογαριασμό σας προκειμένου να επισκευασθεί αυτοκίνητο πελάτη χωρίς τα ανταλλακτικά αυτά να περάσουν καθόλου από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας, αυτά θα παρακολουθούνται ως εμπορεύματα αυτής σε τρίτους; γ) Σε περίπτωση που επισκευάζεται αυτοκίνητο από συνεργαζόμενο συνεργείο και η δαπάνη επισκευής βαρύνει τον πελάτη επειδή δεν καλύπτεται από τη σύμβαση, όμως το συνεργείο θα τιμολογήσει την επιχείρηση σας, τι στοιχείο θα εκδοθεί εν προκειμένω από τη δική σας επιχείρηση προς τον πελάτη και ποιο το περιεχόμενο αυτού, προκειμένου να εισπράξετε τη δαπάνη επισκευής (υλικά και υπηρεσίες);

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής  πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, στο δε περιεχόμενο του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη και ο σκοπός διακίνησης.

Στην περίπτωση επομένως που αποστέλλονται ανταλλακτικά από τη δική σας επιχείρηση προς συνεργαζόμενο συνεργείο προκειμένου να τοποθετηθούν σε όχημα πελάτη με την επισκευή του οποίου επιβαρύνεται η δική σας επιχείρηση θα εκδίδεται δελτίο αποστολής προς την επιχείρηση εκμετάλλευσης του συνεργείου με σκοπό διακίνησης των εν λόγω ανταλλακτικών «τοποθέτηση για λογαριασμό μου», στο δε φορολογικό στοιχείο αξίας που θα εκδίδει το συνεργείο θα υπάρχει η μνεία «με ανταλλακτικά του πελάτη».


2. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι πράξεις (επισκευές) που διενεργεί συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται είτε ως παροχή υπηρεσιών, εφόσον το κόστος των χρησιμοποιούμενων ίδιων υλικών (ανταλλακτικών) δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής είτε ως μικτές δηλαδή παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών, εφόσον το κόστος των χρησιμοποιούμενων ίδιων υλικών υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της  συνολικής αμοιβής.

Με τον ίδιο προαναφερόμενο τρόπο, χαρακτηρίζονται και οι πράξεις που διενεργεί συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων που επισκευάζει, με ίδια υλικά, αυτοκίνητα για λογαριασμό άλλου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, καθώς και οι πράξεις του τελευταίου για την παράδοση των εν λόγω αυτοκινήτων, μετά την επισκευή τους από το άλλο συνεργείο, στους πελάτες του. Συνεπώς το φορολογικό στοιχείο που θα εκδίδει η δική σας επιχείρηση προς τον πελάτη της θα είναι το οριζόμενο με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιεχόμενο του παρόντος.
Σημειώνεται ότι, τα ανταλλακτικά που αγοράζει συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων για να χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω επισκευές χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως εμπορεύματα καθόσον δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προβλεφθεί ποια απ' αυτά θα χρησιμοποιηθούν για πράξεις παροχής υπηρεσιών ή για μικτές πράξεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ομοίως, ως εμπορεύματα χαρακτηρίζονται και τα ανταλλακτικά που αγοράζει συνεργείο επισκευής και αποστέλλονται απευθείας από τον προμηθευτή αυτών σε τρίτο συνεργείο για να χρησιμοποιηθούν σε επισκευές για λογαριασμό του πρώτου με την επιπλέον επισήμανση ότι στα βιβλία του αγοραστή επιτηδευματία τα εν λόγω ανταλλακτικά παρακολουθούνται μετά την αποστολή τους ως εμπορεύματα σε τρίτους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (βιβλία τρίτης κατηγορίας, απογραφή  αποθεμάτων, βιβλίο αποθήκης κ.λπ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο