Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1996 ]

ΠΟΛ.1092/19.3.1996 Κοινοποίηση παραγράφου 10 άρθρου 9 Ν.2386/1996

(Κοινοποίηση παραγράφου 10 άρθρου 9 Ν.2386/1996)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1035755/2735/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 20/03/1996/ΑΧ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔIEΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1092

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση παραγράφου 10 άρθρου 9 Ν.2386/1996.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ως έχουν τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν.2386/96 "Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/7.3.96 τ.Α' και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία, ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 9 παραγρ. 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.Δ.356/74 (Κώδικας εισπράξεων δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις).
Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η δήλωση παύσης πληρωμών εμπόρου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου πρέπει να περιλαμβάνει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του δηλούντος. Αν πρόκειται περί νομικού προσώπου, πέραν των στοιχείων του άρθρου 526 Ε.Ν. και του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου, η δήλωση παύσης πληρωμών πρέπει να περιέχει:

α) επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των ομορρύθμων μελών αυτής,

β) επί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή της ΕΠΕ,

γ) επί ανώνυμης εταιρίας και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας και των τυχόν συμπραττόντων συμβούλων,

δ) επί παντός άλλου νομικού προσώπου και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του.

Επίσης και η αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση φυσικού ή νομικού προσώπου η οποία υποβάλλεται από πιστωτή του στο αρμόδιο Δικαστήριο πρέπει να περιέχει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εκείνου του οποίου ζητείται η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης της πτώχευσης ο γραμματέας του αρμόδιου Δικαστηρίου υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση 16η) γνωστοποιώντας και όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία (Α.Φ.Μ. κ.λπ.).
Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 37 Ν.2214/94 (ΦΕΚ 75/11.5.94) έχουν επέλθει ορισμένες ουσιώδεις μεταβολές στις λοιπές διατάξεις του αυτού άρθρου 62 Ν.Δ.356/74 (Σχετ. η εγκύκλιός μας αρ. 1055910/4629/0016/ΠΟΛ. 1121/18.5.94 της οποίας επισυνάπτουμε αντίγραφο).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο