Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1072017/393/0015/20.10.2008 Πώληση ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μηχανήματος σε ναυτιλιακή εταιρία με παράδοση από αυτήν του μεταχειρισμένου. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία

(Πώληση ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μηχανήματος σε ναυτιλιακή εταιρία με παράδοση από αυτήν του μεταχειρισμένου. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1072017/393/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πώληση ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μηχανήματος σε ναυτιλιακή εταιρία με παράδοση από αυτήν του μεταχειρισμένου. - Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας έχει αντικείμενο δραστηριότητας την αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανών μηχανημάτων και εξαρτημάτων-ανταλλακτικών πλοίων, με σκοπό την επισκευή (στην περίπτωση των μεταχειρισμένων) και περαιτέρω την μεταπώληση τους σε ναυτιλιακές εταιρίες. Στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητας της ζητείται από πελάτες (ναυτιλιακές εταιρίες), ως προϋπόθεση προκειμένου να προβούν σε αγορά εμπορεύματος (ανταλλακτικού) από την εταιρία σας, να παραλάβει το χαλασμένο εξάρτημα από το πλοίο, συμψηφίζοντας την αξία του στην αξία του πωληθέντος ανταλλακτικού ή εξαρτήματος και τέλος ρωτάτε αναφορικά με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, στην περίπτωση που προαναφέρεται.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 573 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι « Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί.».

2. Περαιτέρω, σύμφωνα την παρ. 12.2.1. της εγκυκλίου 3/24.11.1992, ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται για το παρεχόμενο από αυτόν αγαθό ως πωλητής και για το λαμβανόμενο ως αγοραστής.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επόμενου από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.

4. Εξάλλου, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφο 1008497/68/0015/31.1.1996), στην περίπτωση που εταιρία επισκευάζει Η/Υ με παραλαβή των χαλασμένων ανταλλακτικών έναντι αξίας, ότι πρόκειται περί ανταλλαγής και πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια, δηλαδή τιμολόγιο πώλησης από τον κύριο του μηχανήματος για το παλαιό (χαλασμένο) ανταλλακτικό και επίσης τιμολόγιο πώλησης από τον επισκευαστή με αναλυτική χρέωση της αξίας του καινούργιου ανταλλακτικού (δεδομένης της ανταλλαγής).

5. Ενόψει των προαναφερομένων, επειδή και στην υπόψη περίπτωση ομοίως πρόκειται περί ανταλλαγής αγαθών, θα εκδοθούν εκατέρωθεν τιμολόγια ήτοι τιμολόγιο πώλησης από τον κύριο του μηχανήματος (ναυτιλιακή εταιρία) για το παλαιό (χαλασμένο) ανταλλακτικό και τιμολόγιο πώλησης από την εταιρία σας για την πώληση του καινούργιου ανταλλακτικού. Για τη διακίνηση των ανταλλακτικών πρέπει να εκδοθούν δελτία αποστολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αρνήσεως των ναυτιλιακών εταιριών που έχουν έδρα στην ημεδαπή να εκδώσουν τιμολόγιο για το παλαιό (χαλασμένο) ανταλλακτικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ήτοι υποχρεούται η εταιρία σας στην έκδοση τιμολογίου αγοράς για το παλιό (χαλασμένο) ανταλλακτικό, στο χρόνο παραλαβής αυτού στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής από τον πωλητή (ναυτιλιακή εταιρία), το πρωτότυπο του οποίου αποστέλλεται, εντός του επόμενου από την έκδοσή του μήνα, στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.

Σε περίπτωση που οι ναυτιλιακές εταιρίες - πελάτες σας, έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, και δεν εκδίδουν τιμολόγια σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που έχουν την έδρα τους, τότε επίσης θα εκδίδετε τιμολόγια αγοράς, τα πρωτότυπα των οποίων θα διαφυλάσσετε (στην επιχείρησή σας) για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Σχετ έγγραφο 1098497/727/7.11.2005).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο